پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (2262)

پیشینه تحقیق:47جمع بندی: 55فصل سوم573-1 مقدمه583-2 روش تحقیق583-3. جامعه ی آماری593-4. نمونه گیری593-5. ابزار گردآوری دادهها59پرسشنامه امید میلر60پرسشنامه خوش بینی (جهت گیری زندگی)61پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)613-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات623-7 روش جمع آوری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (2263)

2-13-2 انواع شخصیت از نظر کرچر:262-13-3انواع شخصیت از نظر آیزنک:272-13-4 انواع شخصیت از نظر بقراط وجالینوس:282-13-5 انواع شخصیت از نظر یونگ:292-13-6انواع شخصیت از نظر فروید :302-13-7 انواع شخصیت از نظر ویلیام شلدون:312-13-8انواع شخصیت از دیدگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1466)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق(M.A) گرایش: حقوق خصوصی عنوان: حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر استاد راهنما: دکتر سید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1467)

مقدمه : اراده و اختیار در ارتکاب جرم نقشی اساسی ایفا می کند و سلب اراده باعث عدم مسئولیت کیفری می شود ومصرف مواد مخدر و روان گردان اراده و اختیار که از عوامل مسئولیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1468)

فصل اول:کلیات وهیات دولت ایران مبحث اول:تبیین مفاهیم گفتاراول-مفهوم دولت: يكي ازپيچيده ترين و مهم ترين نهاد هايي كه درحقوق اساسي وحقوق بين الملل و هم چنين علوم سياسي ازآن بحث ميشود،دولت ميباشد1.دولت ازاساسي ترين ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1461)

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی موضوع پایان نامه: جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری استاد راهنما: علی حسین نجفی ابرندآبادی استاد مشاور: حسین جعفری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1462)

دانشگاه آزاد اسلامي مرکز بینالمللیکیش پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته:حقوق گرایش : جزاوجرم شناسی عنوان : جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی استاد راهنما : خانم دکترفاطمه قناد نگارش : ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1463)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A» در رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان جهاد و شهادت در فقه اسلامی استاد راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1464)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشكده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزهدیده استاد راهنما : دكتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1465)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پاياننامه کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي ( M.A ) عنوان: حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي استاد راهنما: سرکار خانم دکتر زهره رحماني ادامه مطلب…

By 92, ago