1-10-8آمادگی جسمانی لازم در آب15
1-10-9کشش:15
1-11تاثیرات موثر شنا بر بدن15
1-12انواع حرکت های شنا16
1-13آموزش شنا:18
1-13-1شنای قورباغه18
1-13-2شنای پروانه:18
1-13-3کرال پشت18
1-14انواع شنای مسابقات:19
شنای امدادی19
شنای استقامت19
شنای مختلط19
شنای آزاد19
1-14-2شنای استقامت19
1-14-3شنای مختلط19
1-15شیرجه وتاریخ آن:19
فصل دوم22
بررسی محیط پیرامونی22
2-1تاریخچه فرهنگ و هنرواقلیم استان همدان23
2-1-1مروری بر پیشینه تاریخی و پراکندگی اقوام همدان23
2-1-2تاریخ نام ملایر و ریشه آن23
2-1-3تاریخچه تشکیل شهرستان24
2-1-4جاذبه های گردشگری و آثار باستانی استان همدان25
2-1-5جغرافیای طبیعی استان همدان25
2-4 زمین‌شناسی26
2-5 توپوگرافی استان همدان:26
2-6 جغرافیای انسانی ملایر27
2-7 دین28
2-8 زبان29
2-9 نژاد29
2-10 جمعیت29
2-11 مطالعات اقلیمی30
2-11-1 اقلیم:30
2-11-2 موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان31
24-11-3 جغرافیاى طبیعى و اقلیم استان31
فصل سوم34
بررسی نمونه های مشابه34
3-1بررسی نمونه های موردی طراحی35
3-2 مرکز ملی ورزش های آبی40
مرکز مجموعه استخر و ورزشهای آبی پکن- چین معروف به مکعب آب41
3-3 استخر مجموعه ورزشی انقلاب49
فصل چهارم53
بررسی برنامه فیزیکی و استانداردها، ضوابط و مقررات طرح53
4-1 ضوابط و استانداردهای طراحی وبرنامه فیزیکی54
4-1-1 فضاهای مجموعه استخر و ورزشهای آبی54
4-1-2 استخرهای آموزشی خردسالان55
4-1-3 استخرشنای تفریحی55
4-1-5 استخرهای شنای حرفه ای و مسابقات55
4-1-6  استخرهای چند منظوره56
4-1-7 استخر غواصی57
4-1-8 شنای گروهی و نمایشی :57
4-4-9 پارکینگ:58
4-1-10 تعداد فضاهای گنجه58
4-1-11 سرویس های بهداشتی59
4-1-12 ابعاداستخر:60
4-1-13 ترتیب قرار گیری فضاها سلسله مراتب62
4-2 جایگاه تماشاچیان63
4-2-1 نوراستخر63
4-3 اقدامات بهداشتی65
4-4 رعایت نکات بهداشتی توسط شناگران66
4-4-1 پیشگیری از حوادث66
4-5 سیستم گرمایش استخرها67
4-6 گرمایش آب استخر68
4-7 تهویه استخر68
4-12 سیستم ایمنی مجموعه69
4-8 علوم ورزشی69
4-9 فضاهای اصلی مجموعه ورزشی- تفریحی71
4-10 تعریفی از فضاها:72
4-10-1سولاریوم یااتاق ماساژ72
4-10-2 سونا خشک72
4-10-3 کمک های اولیه76
4-10-4 دردسرهای ورزش آبی76
فصل پنجم82
5-1مبانی نظری:83
5-2مبانی نظری معماری86
5-3مبانی نظری عام طرح88
5-4مبانی طراحی90
5-4-2بررسی فضا در معماری92
5-4-2-1 فضای باز92
5-4-2-2فضای نیمه باز92
5-4-2-3فضای بسته93
5-4-3وحدت بیرون و درون93
5-4-4مسیرها و مکان ها94
5-4-5هماهنگی فرم و عملکرد95
5-4-6نور و حرکت95
5-4-7ریتم موسیقی فضا96
5-4-8کل و جزء96
5-4-9ایستایی و پویایی فضا97
5-4-10مقیاس و تناسبات98
بخش دوم99
فصل ششم100
6-1تحلیل سایت101
6-1-1موقعیت سایت طراحی101
فصل هفتم107
طراحی107
فصل هشتم108
سازه108
8-1 سازه109
8-2 جانمایی استخرهای سرپوشیده110
8-3 جانمایی استخرهای سرباز113
8-4 تجهیزات تاسیسات استخر- پمپ ها115
8-5 لایروبی مکشی، دهانه مکنده116
8-6 مشخصات پمپ ها116
8-7 اندازه و ساختمان معمول استخر118
8-8 اصول طراحی استخرها121
8-9 انواع استخرها122
8-10 نوع استفاده از استخر123
8-11 تخلیه اصلی124
8-12 انتخاب اندازه گرمکن آب استخر124
8-14 فیلترها126
8-15 شیمی آب استخرها127
8-16معرفی سیستم سازه ای128
8-17-1 خصوصیات سازه های فضایی عبارتند از129
8-17-2 هندسه های پیچیده133
فصل نهم135
9-1 تاسیسات استخر136
9-2 مقدمه طراحی موتورخانه استخر شنا136
9-3 استخر شنا (موتورخانه ی استخر شنا)137
9-4 آب مناسب استخر140
9-5 تاسیسات سالن استخر140
9-6 تاسیسات جکوزی141
9-7 تاسیسات سونای بخار141
9-8 حوضچه آب سرد استخر141
9-8-1 حوضچه آب سرد142
9-8-2 ورودی و رخت کن142
9-8-3 دوش ها و دست شویی ها142
منابع وماخذ143
منابع فارسی144
منابع لاتین145
شکل1-1تاریخچه شنا7
شکل1-2 شنای پروانه16
شکل1-3 شنای کرال پشت16
شکل 1-4 شنای غورباغه16
شکل 1-5 شنای آزاد17
شکل 1-6 شنای کودکان17
شکل1-7 تخته شیرجه20
شکل2-1 نقشه ایران24
شکل2-2 نقشه شهرستان ملایر26
شکل 3-1 دید خارجی مجموعه ورزشی المپیک لندن33
شکل3-2 قسمتی از مجموعه المپیک لندن34
شکل3-3 استخر شیرجه مجموعه المپیک لندن35
شکل3-4 جایگاه تماشا گران مجموعه المپیک لندن36
شکل 3-5 نمایی زیبا از سقف مجموعه ورزشی المپیک لندن36
شکل 3-6 پلان مجموعه ورزشی آبی المپیک لندن37
شکل 3-7 سقف سازه فضا کارمجموعه ورزشی المپیک لندن37
شکل3-8 نقشه سه بعدی از مجموعه ورزشی المپیک لندن38
شکل 3-9 تصویری از ورودی مجموعه آبی پکن38
شکل 3-10 مجموعه آبی پکن یا مکعب آبی40
شکل3-11 نمایی بر گرفته از حباب های کف صابون مکعب آبی پکن41
شکل3-12 فرم سازه ای مجموعه آبی پکن41
شکل3-13 حالت کف صابون42
شکل3-14 ساختار سازه مکعب آبی42
شکل3-15 پروژه بر اساس حباب های آب مکعب مستطیل طراحی شده43
شکل3-16 سازه فضایی بنای مکعب آبی43
شکل3-17 قاب های درونی وبیرونی سازه44
شکل3-18 قاب مسطح درونی مجموعه45
شکل3-19 نمای داخلی از استخر مکعب آبی45
شکل3-20 مراحل نصب نمای بیرونی پوسته46
شکل 3-21 پلان مجموعه آبی پکن46
شکل3-22 استخرمجموعه ورزشی انقلاب48
شکل3-23 استخر انقلاب در حال باز سازی49
شکل4-1 آموزش غواصی55

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 4-2 چگونگی شیب استخر59
شکل 4-3 چگونگی قرار گری تماشاگران60
شکل 4-4 نور استخر61
شکل 4-5 نور استخر61
شکل 4-6 نور استخر61
شکل 4-7 نور استخر62
شکل4-8 ورزش کششی62
شکل 4-9 سونا بخار و عملکرد آن70
شکل5-1شنا در استخر87
شکل5-2 واتر پلو89
شکل6-1همجواری های سایت105
شکل 6-2 سایت پلان106
شکل6-3 قبرستان سیف الدوله106
شکل6-4 ورودی دریاچه پارک 106
شکل6-5 منطقه روبروی سایت107
شکل6-6 بلوار دریاچه 107
شکل 6-7 ورودی دریاچه پارک107
شکل6-8 نمایی از بلوار به سمت دانشگاه108
شکل6-9 نمایی از سایت انتخابی 108
شکل 6-10 سایت انتخابی108
شکل6-11راهنمای نقشه آنالیز سایت اقلیم وهمجواریهای سایت109
شکل 6-12راهنمای نقشه آنالیز سایت دسترسی ها به سایت110
شکل8-1 انواع سازه های فضا کار127
شکل8-2 نوعی دیگر از سازه فضاکار127
شکل 8-3 هندسه های سازه فضا کار129
شکل 8-4 نمایی داخلی از سازه فضا کار130
شکل8-5 دید سه بعدی لایه خارجی شبکه سقف130
شکل 9-1 نمایی از یک استخر قهرمانی135
 شکل 9-2 طرح موتور خانه استخر137
شکل 9-3 نحوه سیرکولاسیون آب و تجهیزات مورد استفاده برای گرمایش140
نمودار2-1 جمعیت شهرستان ملایر28
جدول4-1 تجهیزات بهداشتی57
جدول4-2 مشخصات انواع استخر58
جدول 4-3 استاندارد استخر ها58
جدول 4-3 دمای مناسب استخر ها121
جدول 8-1 میانگین تراکم با توجه به سرانه های ارائه شده122
جدول 8-2 سرانه استخر به ازاء عمق استخر123
جدول8-3 ابعاد استخرهای شنای قانونی124
چکیده
زندگی مردمان هر جا با فرهنگشان پیوندی ناگسستنی دارد و در بستر آن معنا پیدا می کند، لذا برای ترقّی و تعالی فرهنگ، پرداختن به زیر ساخت های فرهنگی ضروری است. تحقیق حاضر به دنبال این است تا به مقولاتی که پیش از طراحی یک بنای فرهنگی ورزشی شایان توجّه اند بپردازد.یکی از این مقولات ویژگیهای ابنیه فرهنگی ورزشی است. در این رساله مجموعه فرهنگی- ورزشی مکانی است که در آن جوان از یک سو به بیان و مطرح کردن خویش و احساسات و اندیشههایش می پردازد و از سوی دیگر بر ذخیره فرهنگ ملّی می افزاید. و همچنین به جنبه حرفه ایی ورزش خود خواهد پرداخت. بنابراین این مرکز به گونه ای طراحی شده است که بطور همه جانبه در برانگیختن روحیه کشف و ابداع خلّاقّیت در جوانان و گسترش روحیه ورزشی موثّر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.مفهوم فراغت، امری است که در100 سال اخیر به ویژه پس از تحوّلات فکری و صنعتی روی داده در اروپا و آمریکا و بدست آمدن فرصت بیشتری پس از کار برای افراد بدست آمده است و در واقع در ارتباط مستقیم با موضوع شهرنشینی و کارکردها و ویژگیهای حاکم بر شهر و شهرنشینی شکل گرفته است و البته مسئله فراغت و پر شدن اوقات فراغت با برنامههای ویژه فرهنگی و تفریحی مورد علاقه جوانان و مردم یکی از علل بوجود آمدن مراکز فرهنگی و تفریحی در دوره معاصر بودهاند. از اینرو در مطالعات به این مباحث نیز پرداخته شده است.در بخشی از این رساله به مبانی نظری پروژهها پرداخته شده است، با توجّه به اینکه هدف ایجاد مرکزی فرهنگی-هنری برای جوانان می باشد، بنابراین در مباحث این بخش عوامل گوناگونی نظیر جوانان و ویژگیهای آن و نیازها و ارتباطات جوانان و غیره مورد بررسی قرار گرفته اند و همچنین فرهنگ که در ارتباط مستقیمی با پروژه قرار دارد و خود مقوله ای گسترده را دربر می گیرد که دارای مولّفهها و زیر مجموعههای بسیاری است، مورد توجّه قرار گرفته است در بخش بعدی نیز نمونههایی از مراکز فرهنگی ورزشی داخلی و خارجی با استفاده از عکس و نقشههای موجود مورد بررسی قرار گرفته است. امّا پیش از آنکه بتوانیم طراحی کنیم و طرح مقبول و مناسبی را ارائه کنیم باید اطلاعات کافی و علمی مناسب در ارتباط با موضوعات و عملکردهای گوناگون پروژه داشته باشیم. بنابراین به برخی از قوانین و استانداردهای مورد نیاز برای طراحی و فضاهای گوناگون اشاره شده است.
فرهنگ همچنین بصورتهای مختلف در سیمای شهر متجلّی می شود: با سبک های معماری، شیوه تزئینات، نوع مصالح ساختمانی، شکلها، پلها، رنگها، بوها، چهرهها، صداها، نوشتهها، و خلاصه از طریق فضایی که شهرها را از یکدیگر متفاوت می سازد.
واژگان کلیدی: مجموعه فرهنگی-ورزشی، استخر، سازه، سایت
بخش اول
شناخت
فصل اول
معرفی طرح
1-1ورزش و سلامت
ورزش و فعالیت‎های جسمانی برای بهبود سلامت و رفاه که از اهداف بنیادین اهداف توسعه هزاره هستند ضروری هستند. شکل‎های مناسب ورزش و فعالیت‎های جسمانی می‎توانند برای جلوگیری و همچنین کمک به درمان بسیاری از امراض غیرمسری مهم در جهان نقش چشمگیری داشته باشند. شواهد نشان می‎دهند که مشارکت منظم در برنامه‎های فعالیت‎های جسمانی طیف گسترده‎ای از منافع جسمی، اجتماعی و سلامت روانی دراختیار مردم قرار می‎دهد. این نوع مشارکت فعال همچنین مکمل استراتژی‎های بهبود رژیم غذائی، ممانعت مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر و ارتقاء ظرفیت عملکردی است. در نتیجه، فعالیت‎های جسمانی روشی مؤثر برای جلوگیری از امراض برای یک فرد و ملت‎ها است و راهی مقرون به صرفه برای بهبود سلامت عمومی است.
1-2کاهش جهانی امراض غیرمسری
بار سلامتی امراض غیرمسری که قابل پیشگیری هستند مانند امراض قلبی و عروقی، سرطان، دیابت و بیماریهای مزمن تنفسی به طور قابل ملاحظه در جهان در حال افزایش است. سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده است که مرگ و میر، بیماری‎زائی و معلولیت‎های ناشی از این امراض مهم در حال حاضر حدود 60 درصد کل مرگ‎ها و 43 درصد حجم امراض‎ جهانی را تشکیل می‎دهند. انتظار می‎رود این نرخ‎ها به ترتیب تا سال 2020 تا 73 درصد و 60 درصد افزایش یابند.
1-3منافع اقتصادی ورزش برای سلامت
شواهد پزشکی نشان می‎دهند که شرکت در فعالیت‎های جسمانی، بعنوان بخشی از مجموع سبک زندگی سالم مقرون به صرفه‎ترین و پایدارترین راه غلبه برافزایش امراض غیرمسری است. بهبود سلامت عمومی از طریق افزایش فرصت‎های شرکت در ورزش منافع اقتصادی عظیم در پی دارد – بویژه در کشورهای در حال توسعه که منابع سلامتی در آنجا کمیاب است و به همین دلیل پیشگیری امری بسیار ضروری است.
1-4 تاریخچه شنا
1-4-1 تاریخچه شنادر جهان

شواهد باستان شناسی نشان می دهند که قدمت شنا و شنا کردن به 2500 سال قبل از میلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن های آشور و یونان و روم باستان باز می گردد. آنچه از گذشته  آموزش شنا می دانیم بر اساس یافته هایی است که از « حروف تصویری » هیروگلیف مصریان به دست آورده ایم. یونانی های باستان و رومی ها شنا را جزو برنامه های مهم آموزش نظامی خود قرار داده بودند، و مانند الفبا یکی از مواد درسی در آموزش مردان بوده است. شنا در شرق به قرن اول قبل از میلاد باز می گردد. ژاپن جایی است که شواهد و مدارکی از مسابقات شنا در آن وجود دارد. درقرن هفدهم به دستور رسمی حکومتی شنا به صورت اجباری درمدارس تدریس می شد. مسابقات سازمان یافته شنا در قرن 19 میلادی قبل از ورود ژاپن به دنیای غرب شکل گرفت. از قرار معلوم مردم ساحل نشین اقیانوس آرام، به کودکان هنگامی که به راه می افتادند یا حتی پیش تر شنا می آموختند. نشانه هایی از مسابقات گاه و بی گاه میان مردم یونان باستان وجود دارد و همچنین یکی از بوکسورهای معروف یونان شنا را به عنوان تمرین در برنامه ورزشی خود گنجانیده بود. رومی ها اولین استخرهای شنا را بنا کردند و گفته می شود که در قرن اول پیش از میلاد ( گی یس می سی ینس1 ) اولین استخر آب گرم را ساخت.
برخی عدم تمایل اروپائیان به شنا را در قرون وسطی ترس از گسترش و سرایت عفونت و بیماری های مسری می دانند از طرفی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در سواحل بریتانیای کبیر در اواخر قرن 17 میلادی از شنا در آب به عنوان وسیله ای برای درمان استفاده می شود. البته تا پیش از قرن نوزدهم شنا به عنوان تفریح و ورزش در میان مردم جایگاهی پیدا نکرد. زمانی که نخستین سازمان شنا در سال 1837 تأسیس شد در پایتخت بریتانیا یعنی لندن، 6 استخر سر پوشیده وجود داشت که مجهز به تخته شیرجه بودند. در سال 1846 اولین مسابقه  شنا در مسافت 440 یارد در استرالیا بر پا شد که بعد از آن هر ساله نیز به اجرا در آمد. باشگاه شنای « متروپولیتین2 » لندن در سال 1869 تأسیس شد که بعدها به انجمن شنای غیر حرفه ای تغییر نام پیدا کردکه در واقع هیئت رئیسه شنای غیر حرفه ای بریتانیا بود. فدراسیون های ملی شنا در چندین کشور اروپایی در سال 1882 تا 1889 شکل گرفتند.3
1-4-2شنا : شنای مسافت4 
برای نخستین بار برنامه های آموزشی شنا در قرن نوزدهم در بریتانیای کبیر هم به منظور ورزش و هم در جهت گسترش نجات غریقی مورد استفاده قرار گرفتند. در دیگر نقاط اروپا نیز به تدریج از این برنامه استفاده شد. در سال 1916 در کشور ایالات متحده آموزش شنا برای حرفه نجات غریقی تحت حمایت سازمان صلیب سرخ آمریکا به اجرا در آمد. تمریناتی که توسط شاخه های مختلف نیروهای مسلح در طی جنگ های اول و دوم جهانی انجام گرفت، در پیشرفت ورزش شنا تأثیر به سزایی داشت. برپایی دوره های آموزش شنا که تا حد آموزش به کودکان و خردسالان گسترش می یافت توسط سازمان های اجتماعی،مدارس باز شد. تمرینات ابتدایی و ساده که صرفاً در آن به شنا کردن تا حد ممکن تأکید می شد جای خود را به تمرینات با فاصله و مکرر دادند. تمرینی با فاصله متشکل از یک سری حرکات شنا در مسافت های مساوی با وقت های استراحت برنامه ریزی شده. در تمرینات با فاصله آرام که به منظور بالابردن میزان استقامت شناگران است، زمان استراحت بیشتر از زمان شنا است. در تمرینات با فاصله سریع که برای بالابردن سرعت شناگر مورد استفاده قرار می گیرند به شناگر اجازه می دهند که بعد از شنا در زمان استراحت به وضعیت عادی تنفس و ضربان قلب خود باز گردد.
پافشاری زیاد بر برگزاری مسابقات بین المللی منجر به ساخته شدن استخرهای 50 متری شد. دیگر امکاناتی که باعث پیشرفت شنا هم در تمرین و هم در عرصه نمایش گردیدند شامل آب روهای موج گیر، خطوط نشان دهنده است که  برای جلوگیری از بی نظمی در جریان مسابقه فراهم شد. از دیگر امکانات دوربین های جدید برای مطالعه و بررسی حرکات در زیر آب، ساعت های بزرگ که برای شناگران قابل مشاهده بودند و بالاخره ابزار الکتریکی زمان بندی است. بدین ترتیب از سال 1972 تمام رکوردها تا صدم ثانیه ثبت گردیده اند.
1-4-3شنای رقابتی5
شنای رقابتی با ورود به المپیک در سال 1896 در عرصه بین المللی دارای اهمیت و موجودیت شد. مسابقات المپیک ابتدا تنها به مردان اختصاص داشت اما بعدها در سال 1912 مسابقات زنان نیز در این رقابت ها جای گرفت. قبل از تأسیس فینا6 بازی های المپیک، شامل تعدادی از مسابقات غیر متداول بودند. برای مثال در سال 1900 زمانی که مسابقات شنا در رودخانه سن7 در فرانسه برگزار می شد رقابت کنندگان باید از تیرهای چوبی خاصی بالا می رفتند و زیر صفی از قایق ها در آب شنا می کردند.پس از اینکه فینا تأسیس شد برخی از این مسابقات عجیب برچیده شدند. تحت مقررات فینا هم در بازی های المپیک و هم در دیگر مسابقات، طول مسابقات به تدریج با سیستم متر اندازه گیری می شد. و در سال 1969 سیستم اندازه گیری یارد برای رکوردها منسوخ شد.
شکل1-1تاریخچه شنا[26]
1-5 تاریخچه شنا در ایران
تاریخچه شنا به عنوان یک ورزش، در ایران، بسیار کوتاه است و به طور کلی هم این رشته از ورزش به نسبت دیگر رشته ها در کشور ما چندان پیشرفتی حاصل نکرده است. در حالی که به جهت موقعیت جغرافیایی ایران که در شمال و جنوب کشور به دریا متصل است و هم به جهت تأکیدات مذهبی، می بایستی این ورزش را مورد توجه قرار می دادند.
در قدیم، مکان هایی شبیه استخر سرپوشیده در حمام ها می ساختند، به نام چال حوض. این چال حوض ها، که حداکثر از 10 متر تجاوز نمی کرد، برای شنا کردن و آب بازی بود.
در اطراف چال حوض ها، سکوهایی به ارتفاع 2 یا 3 متر وجود داشت که از بالای آن به درون آب می پریدند و عملیاتی مانند پشتک و وارو انجام می دادند.روشنایی چال حوض ها از سوراخ کوچکی که در سقف بود، تأمین می شد. در این گونه آبگیرهای غیر بهداشتی، هیچ گونه مقرراتی وجود نداشت و هر کس می توانست قبل از استحمام یا پس از آن وارد چال حوض شود و به آب بازی و شنا که به معنای واقعی هم شنا نبود بپردازد. تا سال 1314 در سراسر ایران حتی یک استخر شنا هم نبود و فقط در اردوگاه  نظامی اقدسیه تهران یک استخر برای آموزش شنا به دانشجویان دانشکده افسری ساخته بودند.
در سال 1314، استخر دیگری در باغ فردوس شمیران احداث شد که به وزارت فرهنگ تعلق  داشت. نخستین استخری که برای استفاده ورزشکاران و تعلیم اصول جدید شنا به آنها به وجود آمد، در سال 1314در منظریه تهران بود که یک مربی ورزش خارجی به نام « گیبسون » بر آن نظارت می کرد. پایه های ورزش شنای نوین در ایران از همان استخر منظریه گذاشته شد. در حال حاضر، استخرهای خصوصی، آزاد یا دولتی بسیاری در تهران و شهرهای مختلف ایران هست و  نوجوانان و جوانان، به ویژه در فصل تابستان، استقبال زیادی از ورزش شنا می کنند.8
1-6 آب استخر و آبدرمانی
آب مایعی بی‌رنگ و بی‌بو بی‌طعم و فاقد موادغذائی و در عین حال فوق‌العاده ارزان است. آب مهمترین ماده حیات و پیچیده‌ترین ترکیب جهان خلقت به شمار می‌آید.
قدرت و نفوذ آب آن را سرآمد مایعات کرده است. آب به صور مختلف یعنی مایع حالت معمولی، جامد یخ و بخار وجود دارد. آب بیش از سه چهارم سطح کره زمین یعنی  ۱۴۶۰  میلیون کیلومتر مکعب را پوشانده است، به‌عبارت دیگر هفتاد درصد سطح کره خاک قلمرو آب‌هاست. لازم است بدانید هفتاد درصد وزن هر انسان هم آب هست و این جالب‌ترین وجه تشابه هم آب هست و این جالب‌ترین وجه تشابه انسان و کره‌زمین است.
اگر آب بدن نبود گوشت و پوست ما به این نرمی نمی‌شدند، بیشترین مقدار آب بدن در خون جمع شده به‌طوری‌که  ۸۳  درصد خون آب و بقیه گویچه‌ها قرمز است، حتی مغز اسفنجی ما از آب بی‌نیاز نمانده زیرا همان‌طور هم نخستین آبادی‌ها و نخستین تمدن‌ها هم در کنار رودخانه‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها پدید آمده‌اند. در سرزمین ما، که در منطقهء نیمه‌خشک قرار دارد، کمبود آب از دردهای کهنسال است. آن همه درس‌ها و سنت‌ها که در آئین‌های مذهبی ما با آب پیوند دارد، همه از حسرت آب کمیاب است. از هزاران سال پیش ایرانیان آب را به‌عنوان یکی از عناصر چهارگانه‌ای که بنیاد نخستین زندگانی‌اند می‌ستوده‌اند، آتش، هوا، خاک، آب و از آلودن آب پرهیز می‌کردند. واژه‌های آبادی به معنی روستا و آبادانی که از آب گرفته‌اند بیانگر اهمیت آب نزد ایرانیان است. آبان صورت جمع واژه آب است. در ایران باستان در روز دهم آبان‌ماه که آبان روز نامیده می‌شد جشن آبانگان برپا می‌داشتند که به ستایش آب و فرشته آب اختصاص داشت.
تاکنون بیماری‌های زیادی با استفاده از خواص درمانی آب، معالجه شده‌اند… با مطالعه این مقالات می‌توانید باسادە‌ترین روش‌ها و تنها به‌وسیله آب خود را معالجه کنید.
۷۰  تا  ۷۵  درصد آن از آب تشکیل یافته است. آب در استخوان‌های بدن نیز نفوذ کرده و  ۲۲  درصد استخوان‌های ما آب می‌باشد. هر انسان در شبانه‌روز به‌طور متوسط  ۵/۲  لیتر آب را به‌صورت‌های عرق و ادرار دفع می‌کند و به جبران آن در هر شبانه‌روز به‌طور متوسط  ۵/۲  لیتر آب به صورت‌های مختلف از جمله موادغذائی به بدن می‌رساند. به‌عبارت دیگر هر انسان در طول عمر خود به‌طور متوسط  ۵۵۰۰۰  تا  ۶۵۰۰۰  لیتر آب مصرف می‌کند. در اهمیت آب بدانید که هرگاه نباشد مولکول‌های سلولی بدن جانداران از جمله فاکتورهای ارثی DNA  خشک شده و تأثیر بیولوژیکی خویش را از دست خواهند داد. به ثبوت رسیده که هیچ مولکولی به اندازه ترکیب اتمی H۲O  در فازهای مختلف زندگی نقشی اساسی و زیربنائی بازی نکرده است. ناگفته نماند که ما با هر جرعه آبی که می‌نوشیم چند گرم از اورماتری یا ماده اولیه فضائی را نیز به بدن خویش وارد می‌کنیم، چرا که هیدروژن، که یکی از عناصر ترکیب آب است یک اورماتری است که قدمتش به  ۲۰  میلیارد سال قبل می‌رسد. فضاشناسان هیدورژن را یکی از نخستین موادی می‌دانند که نه تنها از آغاز خلقت جهان موجودیت پیدا کرد، بلکه در فرآیند انفجار اولیه نیز رأساً دخالت و مشارکت داشته است. شگفت‌انگیز است که نیاکان ما ایرانیان واژه آب را با دو حرف نخستین الفبا ساخته‌اند. به‌راستی هم آب خود الفبای زندگی و نخستین واژه در قاموس حیات است. همانطور که نخستین موجود زنده در بستر آب تولد یافته، نگهبانی آب با فرشته ی مقدس خرداد بود، افزون بر او دو فرشته دیگر نیز به نام‌های اپام نپات و ناهید آناهیتا نگهبان آب بودند. در اوستا کتاب مقدس ایرانیان باستان و زرتشتیان چنین می‌خوانیم: به سرچشمه‌های آب درود می‌فرستیم، به گذرگاه‌های آب درود می‌فرستیم، به کوه‌هائی که از فراز آنها آب جاری است درود می‌فرستیم، به دریاچه‌ها و استخرها درود می‌فرستیم، ایرانیان از آن پس که به دین اسلام گرویدند نیز تقدس آب را به فراموش نسپردند چرا که در قرآن‌کریم نیز آب مایه و بنیاد هستی و زندگی زندگان خوانده شده است. و جعلنا من الماء کل شی حی و از آب هر چیزی را زنده گردانیدیم. از شنیدە‌هاست که آب و نمک مهریه حضرت فاطمه س است و به همین سبب از آلودن آن باید پرهیز کرد. یک باور و اعتقاد مذهبی ـ مردمی حاکی از آنست که ملائکه آب‌های جهان را غربال می‌کنند و اگر در آن آشغال و زباله ببینند، به کسی که آنها را در آب ریخته نفرین می‌فرستند. میزان بارندگی سالانه در کشور ما ایران به‌طور متوسط  ۲۵۰  میلی‌متر است، یعنی کمتر از یک‌سوم متوسط میزان بارندگی در کل کره‌زمین، بنابراین حفظ منابع بسیار محدود آب شیرین از نظر کمی و جلوگیری از آلوده یا شور شدن آنها از نظر کیفی، برای ادامه حیات ملی ما بسیاراهمیت دارد.
دکتر ویلسون ارسموس انگلیسی نوشت: پریس نیتس قادر است از چنین روش‌های ساده و البته گوناگون نتیجه بگیرد، زیرا روح او سرشار از غیرممکن‌های پزشکی نیست. پریس نیتس خود تجارب‌اش را به رشتهء تحریر در نیاورده است، بلکه این‌کار را محققین و دستیارانش که با او همکاری داشته‌اند انجام داده‌اند. و حالا به شرح حال سباستیان کنایپ که پدیده آب درمانی را به شکل گسترده به جهانیان شناساند، توجه فرمائید. کنایپ در سال  ۱۸۲۱  یعنی  ۲۲  سال بعد از پریس نیتس در استفان رید متولد شد. از سلامتی نسبی نه کامل برخوردار بود. تکرار بیما‌ری‌ها او را ناچار ساخت که تحصیل الهیات را رها کند. در خلال یک بیماری طولانی با کتابی اثر زیگموندهان با عنوان درس‌هائی از قدرت و تأثیر آب سالم آشنا شد. مطالعه این کتاب او را تکان داد و گرچه اواسط زمستان بود ولی به‌سوی رودخانه شتافت و خود را در آب انداخت. او تصمیم گرفته بود تا خودش را مقاوم و قدرتمند سازد. هر روز به آب می‌زد و در اندک زمانی به وضوح مقاوم شد. از سال  ۱۸۴۸  انواع کاربردهای آب‌درمانی را آزمایش کرد و مابقی عمر را کاملاً سالم طی نمود. وی در سال  ۱۸۵۲  کشیش و در سال  ۱۸۸۱  رهبر کلیسا و بعدها نماینده پاپ شد. کنایپ با تغییراتی آب‌درمانی را ترویج نمود. با پای برهنه روی زمین مرطوب قدم زدن، آزمایش‌های درمانی به‌خصوص روی بیماری‌های کودکان، پوشیدن لباس خواب خیس شده در آب‌نمک یا محلول گیاهی، استفاده از گیاهانی چون کاه، جو صحرائی، جو دوسر و دمکرده علف‌های صحرائی برای سم‌زدائی از مهمترین کشفیات وی بود. فرو رفتن در آب گرم یا سرد، ضمادها و کمپرس‌ها، دوش‌ها و حمام‌های موضعی از دستورات مهم روش کنابپ می‌باشد. امروزه باید از او برای آنکه نگذاشت آب درمانی به بوتهء فراموشی سپرده شود، سپاسگزار بود.
1-6-1آب چگونه درمان می کند
خواص درمانی آب به ویژگی های مکانیکی و دمایی آن بستگی دارد. در این روش درمانی از واکنش بدن به تحریک سرما یا گرمای آب استفاده می شود. فشار آب و تحریک حسی آب را هم باید در این بین موثر دانست. اعصاب بدن آنچه را که حس می شود، از طریق پوست به اندام های بدن می برند و این تحریکات با تحریک سیستم ایمنی، تولید هورمون های مربوط به استرس، بهبود گردش خون و دستگاه گوارش، کمک به گردش خون و کاهش حساسیت بدن به درد، خصوصیات درمانی خود را بروز می دهند.
2-6-1انواع آب درمانی
در آب درمانی خارجی، بدن در آب فرو می رود یا روی بدن از آب سرد یا یخ یا آب گرم استفاده می شود و براساس دمای آب، تاثیرات مختلف درمانی حاصل می شود. در آب درمانی با آب سرد، جریان خون پوست و عضلات زیر آن تحریک می شود. کمپرس سرد یا استفاده از کیسه های یخ برای پیچ خوردگی ها، سردرد یا تسکین دندان درد کاربرد دارد. استفاده از بسته های آب سرد در درمان بیماران روان پزشکی هم گاهی موثر بوده است. در آب درمانی با آب سرد معمولا از آب سرد چشمه ها و دریاها استفاده می شود. این درمان قدمتی ۱۵۰ ساله دارد و امروزه با رو ش های کنترل شده با استفاده از درمانگرهای ماهر این کار انجام می شود. برای آنکه بدانیم آب درمانی با آب سرد چگونه عمل می کند باید بدانیم واکنش بدن به آسیب ها مثل کشیدگی عضلات، پیچ خوردگی، بریدگی، کبودی و سایر موارد مشابه چیست. آنزیم ها و پروتئین های خاصی طی آسیب سلولی در محل آسیب، ترشح و رها می شوند که رهایش آنها باعث گشادی عروق خونی می شود که همین اتفاق، نفوذپذیری عروق را افزایش می دهد. در مرحله بعد لنفوسیت ها دسته ای از سربازان بدن از طریق منافذ عروقی وارد محل آسیب می شوند تا عفونت را از بین ببرند. مایعات اضافی برای حمل اکسیژن و پروتئین ها به منظور ترمیم بافت در اطراف محل آسیب جمع می شوند. آسیب بافتی ترشح بعضی هورمون ها را هم به دنبال دارد که همین موضوع درد را در محل آسیب به وجود می آورد. کاربرد آب سرد در درمان، ۳ واکنش اساسی را موجب می شود. در سطح سلولی، پاسخ متابولیک سلول ها کاهش پیدا می کند در نتیجه میزان اکسیژن مورد نیاز سلول ها کم شده و کمبود اکسیژن در سلول ها، کمتر می شود. آب سرد، نفوذپذیری دیواره عروق خونی را کاهش داده و به این طریق میزان مایعات جمع شده در محل آسیب را کمتر می کند. مورد سوم اینکه سرما، محل آسیب را تا حدی بی حس می کند و حالت مسکن دارد. میزان نمک موجود در آب دریا یا چشمه باعث افزایش فشار اسمزی شده، قابلیت هدایت آن افزایش یافته و تاثیرات درمانی بیشتر میشود.
1-7 قرآن و آب و شنا
قران کریم در خلال داستان حضرت ایوب علیه السلام، به این شیوه درمانی تلویحا اشاره و آنرا تجویز کرده است.ماجرا به اختصار از این قرار است که وی داراى اموال و فرزندان و امکانات بسیار بود و همواره خدا را سپاس مى‏گفت. شیطان به خداوند عرضه داشت که اگر ایوب را شاکر مى‏بینى به خاطر نعمت فراوانى است که به او داده‏اى، اگر این نعمت‏ها از او گرفته شود او بنده‏ى شکرگزارى نخواهد بود.خداوند به شیطان اجازه داد بر دنیاى ایوب مسلّط شود. او ابتدا اموال و گوسفندان و زراعت‏هاى ایوب را دچار آفت و بلا کرد امّا تأثیرى در ایوب نگذاشت. سپس بر بدن ایوب سلطه یافت و او چنان بیمار گشت که از شدّت درد و رنجورى اسیر بستر گردید، امّا با این حال از مقام شکر او چیزى کاسته نشد.چون ایوب از این امتحان سخت الهى به خوبى برآمد، خداوند دوباره نعمت‏هاى خود را به او بازگرداند و سلامت جسمش را بازیافت. نک: تفسیر نمونه، ذیل آیه 43سوره صاد؛ به این ترتیب که به وی فرمان داد که: ارْکُضْ بِرِجْلِکَ  هَذَا مُغْتَسَلُ  بَارِدٌ وَ شَرَاب پاى به زمین زن زد و چشمه آبى پدید آمد، گفتیم این آبى است سرد براى شستشو و نوشیدن در آن شستشو کن و از آن بیاشام تا از هر درد و الم بیاسایى.9
1-8 انواع ورزشهای آبی
• دریانوردی‏
• شنا
• قایق‌رانی‏
• موج‌سواری‏
• واتر پولو‏
1-9معرفی استخر
استخر، محل خصوصی است برای شنا، شیرجه، و واترپولو که در اندازه های مختلف ساخته می شود. ولی، استخرهایی که در آنها مسابقات رسمی را برگزار می کنند باید دارای مشخصاتی معین باشد. این مشخصات از طرف فدراسیون  بین المللی شنای آماتور، که آن را فینا10 می خوانند. 11
1-10انواع ورزش هاوتمرینات با آب
1-10-1حرکات ریتمیک در آب
تمام بدن همراه با حرکات موزون در آب کم عمق حرکت می کند. هدف برای بهبود عروق کرونری است.
1-10-2حرکات موزون در آب /تمرینات قدرتی
حرکات بالا و پایین بردن بدن با استفاده از مقاومت آب یا استفاده از برخی لوازم در آب به منظور تقویت کردن، محکم کردن و شکل دادن ماهیچه ها.
1-10-3تمرینات انعطاف پذیری
حرکات وسیع با استفاده از حداکثر کشش بدن
1-10-3آب درمانی واحیای مجدد
روش هایی در آب به منظور رسیدن به هدف های بالینی مخصوص انجام می شود.
1-10-4یوگای آب و ریلکسیشن
حرکات نرم و ملایم با آب به عنوان یک وسیله آرامش بخش.
1-10-5ورزش در قسمت عمیق
حرکاتی با هر سرعت در قسمت عمیق انجام شود به طوری که پاها به کف استخر برخورد نکند. می توان از کمربند و وسایل شناوری روی آب برای این هدف استفاده نمود.
1-10-6جاگینگ بالا و پایین دویدن درقسمت عمیق دویدن
مانند راه رفتن و دویدن در خشکی است این عمل در قسمت عمیق انجام شود از کمربند و وسایل شناوری استفاده با انواع تمرین ها و روش های مختلف دویدن
1-10-7ورزش هایی با دیواره ی استخر
از دیواره ی کنار استخر به عنوان تکیه گاه برای نگه داشتن قسمت های مختلف بدن استفاده می شود.
1-10-8آمادگی جسمانی لازم در آب
با استفاده از لوازم حرفه ای که مخصوص حرکات موزون و تقویت و تحمل در آب طراحی شده انجام می شود
1-10-9کشش
حرکات آرام و مخصوصی که انجام می شود، برای مدت زمانی نگه داشته می شود. این حرکات بعد از گرم شدن بدن و هم چنین در پایان کار انجام می شود تا ماهیچه هایی که سخت کار کرده اند کشیده شوند. این کار از دردناکی و سختی ماهیچه ها جلوگیری میکند.
1-11تاثیرات موثر شنا بر بدن
1-11-1عمل یک شناگر خوب که طول استخر را با انواع شناهای مختلف می پیماید یک نمونه از آمادگی جسمانی است. اگر چه توصیه میشود که شناگران به تمرینات دیگر آبی نیز توجه نماید. اگر شما تصمیم می گیرید که شنا گران طول استخر را به عنوان یک ورزش عادی برای تناسب اندام انجام دهید از مرحله پایین شروع کنید شاید یک یا دو طول استخر را بپیماید تا بتوانید بدون خستگی شنا کنید. به تدریج تعداد طول هایی را که شنا می کنید افزایش دهید این فعالیت حداقل ۲۰ دقیقه تمرین و ۳ بار در هفته مناسب است.
1-11-2پیش گیری و درمان پوکی استخوان با استروژن درمانی افزایش کلسیم دریافتی و فعالیت بدنی مرتبط است.
1-11-3 طبق شواهد و اطلاعات موجود ضایعات استخوانی در فضا نوردانی که در محیط های بدون جاذبه قرار می گیرندبسیار مشهود است. هم چنین افرادی که برای مدت زمان طولانی بستری می شوند چنین ضایعات استخوانی را تجربه کرده اند.
استخوانها برای افزایش توده باید به طور مکانیکی بارگیری شوند تا متراکم تر و فشرده تر شوند که این امر تحت تاثیر دو راه امکان پذیر است :
در وضعیت تحمل وزن، قرار گرفتن مانند ایستادن که موجب فشرده شدن استخوانهای پا می شود و یا نشستن که بر استخوانهای ستون فقرات فشار می آورد.12
از طریق انقباض عضلانی زمانی که شخص عضلات یک مفصل را منقبض می کند دو سطح استخوان در مفصل در مقابل یکدیگر فشرده می شود بنابراین روشن است که فعالیت بدنی نقش کلیدی را در توسعه و حفظ سلامت استخوان بازی می کند.
همچنین واضح است که فعالیت بدنی باید از نوع تحمل وزن باشد چرا که ورزش هایی که تحمل وزن در آنها چندان اعمال نمی شود مانند شنا یا دوچرخه سواری تاثیر کمتری بر تحریک و تراکم توده استخوانی دارند پیاده روی و جاکینگ نمونه هایی از فعالیت بدنی می باشند که تحمل وزن در آنها به کار می رود و بیشترین تاثیر را در پیش گیری و درمان پوکی استخوان دارند.
1-12انواع حرکت های شنا
انواع حرکت های شنا به شنای آزاد، کرال سینه، کرال پشت، قورباغه، پروانه دسته بندی شدند.
تمام این حرکات در مسابقات انفرادی چندگانه به اجرا در آیند.
شنای پروانه

شکل1-2 شنای پروانه[26]
شنای  کرال پشت
شکل1-3 شنای کرال پشت
شنای  غوربافه
شکل 1-4 شنای غورباغه
شنای  آزاد
شکل 1-5 شنای آزاد[26]
شکل 1-6 شنای کودکان[26]
1-13آموزش شنا
1-13-1شنای قورباغه: از آغاز نخستین‌ دستی‌ که‌ پس‌ از استارت‌ و هر برگشت‌ زده‌ می‌شود، بدن‌ شناگر باید بر روی‌ سینه‌ قرار گیرد و شانه‌های‌ او با سطح‌ طبیعی‌ و معمولی‌ آب‌ در یک‌ راستا باشند.تمام‌ حرکات‌ بازوان‌ باید همزمان‌ و در یک‌ صفحه‌ افقی‌ انجام‌ شوند و حرکت‌ متناوب‌یک‌ در میان نداشته‌ باشند. تمام‌ حرکات‌ پاها باید همزمان‌ و در یک‌ صفحه‌ افقی‌ انجام‌ شوند و حرکت‌ متناوب‌ نداشته‌ باشند.
در مرحله‌ای‌ از حرکت‌ پا که‌ باعث‌ پیشروی‌ و جلو رفتن‌ شناگر در آب‌ می‌شود، پاها باید چرخش‌خارجی‌ داشته‌ باشد، پای‌ قیچی، پای‌ کرال‌ و پای‌ دلفین‌ پایین‌ رونده‌ مجاز نیست.
در هنگام‌ برگشتها و پایان‌ مسابقه، لمس‌ دیواره‌ باید با هردو دست‌ و بطور همزمان‌انجام‌ شود،این‌ تماس‌ می‌تواند در سطح‌ آب‌ و یا در بالا و یا در زیر آب‌ باشد. تا زمانی‌ که‌ دستها دیواره‌ را لمس‌ نکرده‌اند شانه‌ها باید در صفحه‌ افقی‌ باقی‌ بمانند.به‌ هنگام‌ هر دوره‌ کامل‌ یک‌ دست‌ و یک‌ پای‌ قورباغه، قسمتی‌ از سر شناگر باید سطح‌ آب‌ را بشکافد یعنی‌ قسمتی‌ از سر از آب‌ خارج‌ شود.
1-13-2شنای پروانه:در تمام‌ طول‌ مسابقه‌ به‌ جز در هنگام‌ برگشت بدن‌ شناگر باید بر روی‌ سینه‌ قرار داشته‌ باشد و از آغاز نخستین‌ دستی‌ که‌ پس‌ از استارت‌ و برگشتها زده‌ می‌شود شانه‌ها با سطح‌ آب‌ در یک‌ راستا باشند.هر دو دست‌ را باید به‌طور همزمان‌ و در بالای‌ آب‌ به طرف‌ جلو برد و به‌ طور همزمان‌ نیز به‌طرف‌ عقب‌ آورد. تمام‌ حرکات‌ پا باید همزمان‌ باشند.حرکات‌ همزمان‌ ساق‌ و کف‌ پا که‌ در صفحه عمودی‌ و به طرف‌ پایین‌ و بالا انجام‌ شوند، مجاز است.
در هنگام‌ برگشتها و پایان‌ مسابقه، هر دو دست‌ باید به‌طور همزمان‌ دیواره‌ را لمس‌ کنند. این‌ تماس‌ هم‌ می‌تواند در سطح‌ آب‌ باشد و هم‌ در زیر یا بالای‌ آب.
1-13-3کرال پشت:به‌ جز هنگام‌ برگشت، شناگر باید همواره‌ بر پشت‌ قرار داشته‌ باشد. وضعیت‌ طبیعی‌ پشت‌ در شنای‌ پشت‌ می‌تواند شامل‌ یک‌ حرکت‌ چرخشی‌ بدن‌ باشد، بشرط‌ اینکه‌ این‌ چرخش‌ نسبت‌ به‌ سطح‌ افقی، ۹۰ درجه‌ یا بیشتر نشود.در تمام‌ طول‌ مسابقه‌ قسمتی‌ از بدن‌ شناگر باید سطح‌ آب‌ را بشکافد یعنی‌ باید قسمتی‌ از بدنش‌ بیرون‌ از آب‌ باشد و بردن‌ تمام‌ بدن‌ به‌ زیر آب‌ مجاز نیست.(کسری، 1385، 18)
به استثنای‌ زمان‌ برگشت‌ که‌ شناگر مجاز است‌ تمام‌ بدنش‌ را به‌ زیر آب‌ ببرد و پس‌ ازاستارت‌ و هر برگشت‌ نیز می‌تواند این‌ عمل‌ را انجام‌ دهد، بشرط‌ اینکه‌ مسافتی‌ را که‌ در زیر آب‌ طی‌ می‌کند بیش‌ از ۱۵ متر نباشد.13
1-14انواع شنای مسابقات
شنای امدادی

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید