3-4 اهمیت خطاها30
3-5 شاخه‌ها و کاربرد تحلیل خطا31
3-6 فرضیه زبان بینابین32
3-7 انواع خطا33
3-7-1 خطاهای آشکار و پنهان33
3-7-2 تقسیم‌بندی فرآیند محور34
3-7-2-1 حذف34
3-7-2-2 اضافه‌سازی34
3-7-2-3 جایگزینی35
3-7-2-4 ترتیب35
3-7-3 طبقه‌بندی زبان‌شناختی خطاها35
3-7-4 انواع خطاها براساس نحوه تأثیرگذاری در برقراری ارتباط36
3-7-4-1 خطاهای کلی36
3-7-4-2 خطاهای موضعی36
3-8 عوامل بروز خطاها37
3-8-1 خطاهای بین‌زبانی37
3-8-2 خطاهای درون‌زبانی38
3-8-3 انتقال آموزش39
3-8-4 راهبردهای یادگیری زبان39
3-8-5 استراتژی‌های برقراری ارتباط40
3-9 شیوه‌های انجام تحلیل خطا40
3-10 جمع‌بندی مطالب41
فصل چهارم42
4-1- مقدمه43
4-2- بررسی ویژگی‌های صرفی-نحوی در نوشتار آزمودنی‌ها43
4-2-1 بازنمایی مشخصه‌های صرفی- نحوی43
4-2-1-1- بازنمایی مشخصه‌های صرفی- نحوی فعل44
4-2-1-1-1- بازنمایی مشخصه زمان44
4-2-1-1-1-1 زمان گذشته44
4-2-1-1-1-2 زمان حال45
4-2-1-1-1-3زمان آینده45
4-2-1-1-1- بازنمایی نمود47
4-2-1-1-2-1 نمود کامل47
4-2-1-1-2-3- نمود عادت48
4-2-1-1-3- بازنمایی وجه49
4-2-1-1-3-1- وجه خبری49
4-2-1-1-3-2- وجه امری50
4-2-1-1-3-3- وجه شرطی50
4-2-1-1-4- نفی51
4-2-1-1-5- مطابقه52
4-2-1-2- مشخصه‌های صرفی‌ – نحوی اسم53
4-2-1-2-1- بازنمایی مشخصه شمار54
4-2-1-2-2- بازنمایی مشخصۀ حالت56
4-2-1-2-2-1- حالت مفعولی56
4-2-1-2-2-1-1- حذف نشانگر حالت مفعولی56
4-2-1-2-2-1-2- کاربرد زائد نشانگر حالت مفعولی57
4-2-1-2-2-2- حالت اضافه58
4-2-2- کاربرد نادرست واژه58

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-2-2-1- عناصر زبانی نامناسب59
4-2-2-1-1- مقوله نامناسب59
4-2-2-1-1-1 کاربرد فعل به جای اسم59
4-2-2-1-1-2 کاربرد صفت به جای اسم60
4-2-2-1-2- واژه نامناسب از مقوله واحد60
4-2-2-1-2-1- فعل نامناسب61
4-2-2-1-2-2- اسم نامناسب61
4-2-2-1-2-3- ضمیر نامناسب63
4-2-2-1-2-4- حرف اضافه نامناسب63
4-2-2-1-2-5- قید نامناسب65
4-2-2-1-2-6- صورت‌واژه نامناسب65
4-2-2-1-2-7- واژه‌بست نامناسب66
4-2-2-2- عناصر زبانی زائد66
4-2-2-2-1 فعل زائد66
4-2-2-2-5- متمم‌نمای زائد67
4-2-2-2-6- واژه‌بست زائد68
4-2-2-3- حذف عناصر زبانی69
4-2-2-3-1- حذف فعل69
4-2-2-3-2- حذف اسم70
4-2-2-3-3- حذف حرف اضافه70
4-2-2-3-4 حذف عدد71
4-2-3- ترتیب واژه71
4-2-4 جمله‌های نامفهوم و مبهم72
4-2-5- خطاهای نوشتاری73
4-2-6- خطاهای واجی74
4-3-1 بررسی عامل سطح زبان‌آموزان76
4-1نمودارمقایسۀ درصدخطاهایزبان‌آموزانسطحپایه و پیشرفته77
4-3-2 بررسی رابطه بین خطاها78
4-4-3 بررسی ارتباط سطح زبان‌آموزان با میزان وقوع خطا79
4-4-4 خلاصه فصل80
فصل پنجم81
نتیجه‌گیری81
5-1 مقدمه82
5-2 مروری بر فصل‌های پیشین82
5-3- بررسی پرسش‌ها و فرضیه‌ها83
5-4 یافته‌های پژوهش85
5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی86
منابع فارسی:87
منابع انگلیسی:88
واژه‌نامه90
فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1 نتایج آزمون خی‌دو برای دو گروه سطح پایه و پیشرفته76
جدول 4-2 نتایج آزمون خی‌دو برای بررسی اختلاف میانگین خطاها78
فهرست نمودار
عنوان شماره صفحه
4-1نمودارمقایسۀ درصدخطاهایزبان‌آموزان سطح پایه و پیشرفته77
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
آموزش و یادگیری زبان‌دوم همواره مورد توجه بوده است اما گسترش روابط کشورها و نیاز به برقراری ارتباط بیش از پیش این حوزه را مورد توجه پژوهشگران قرار داده است. متخصصان امر آموزش زبان در تمام کشورها به دنبال یافتن شیوه‌های جدید برای آموزش زبان و به‌کارگیری مواد آموزشی کاربردی‌تر هستند. یکی از شیوه‌های بسیار کارآمد برای جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه تحلیل خطاست. تحلیل خطا به عنوان ابزاری ارزشمند برای شناسایی نقاط ضعف و قوت زبان آموزان همواره مورد توجه معلمان و محققان حوزه آموزش زبان بوده است. خطاها می‌توانند نشان‌دهندۀ روند یادگیری زبان توسط زبان‌آموزان باشند، در واقع اگر خطایی نباشد یادگیری زبانی رخ نداده است (شان‌لینگ،1124:2012). با استفاده از تحلیل این خطاها می‌توان کاستی‌های موجود در کتاب‌های آموزش زبان و شیوه‌های آموزش را شناسایی و بر طرف کرد و مواد آموزشی کارآمدتری را گردآوری نمود. در سالهای اخیر به دلیل گسترش روابط تجاری و فرهنگی ایران و چین، یادگیری زبان فارسی از سوی این افراد بسیار مورد توجه قرار گرفته است، و زبان‌آموزان زیادی از این کشور، به منظور یادگیری زبان فارسی به مراکز آموزش زبان فارسی در ایران وارد شده‌اند. اما از آنجایی که زبان فارسی و چینی از دو خانواده زبانی مجزا هستند یادگیری زبان فارسی برای این زبان‌آموزان بسیار دشوار است. در واقع زبان فارسی از خانواده زبان‌های هندواروپایی و زبان چینی متعلق به شاخه‌ای از خانواده‌های زبان چینی-تبتی و یک زبان نواختی است (حسینی،2109:1393). تحلیل و بررسی خطاهایی که این زبان‌آموزان هنگام یادگیری زبان فارسی مرتکب می‌شوند می‌تواند به ما در شناسایی نقاط ضعف این گروه از زبان‌آموزان و تهیه و تدوین کتاب‌های آموزشی متناسب با نیازهای آنها کمک کند. برای این منظور در پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی خطاهای نوشتاری فارسی‌آموزان چینی‌زبان پرداخته می‌شود.
1-2 بیان مسئله
یادگیری زبان دوم یک فرآیند پیچیده است که هیچ‌گاه خالی از اشکال و خطا نیست. در واقع زبان‌آموزان در جریان یادگیری و تولید زبان دوم در هر مرحله نسبت به دانشی که از زبان مقصد پیدا کرده‌اند، درباره آن زبان فرضیه‌پردازی می‌کنند. این فرضیه‌ها در ابتدا نادرست هستند زیرا زبان‌آموزان دانش کافی نسبت به زبان مقصد ندارند و از قاعده‌ها و محدودیت‌های آن آگاه نیستند. اما نکته حائز اهمیت این است که این خطاها نشان‌دهنده نظام زبانی رو به رشد و در حال تکامل زبان‌آموز است. این نظام هم ویژگی‌های زبان مبداء و هم ویژگی‌های زبان مقصد را در خود دارد. دانشمندان مختلف از اسامی مختلفی برای نامیدن این نظام استفاده کرده‌اند که کم‌و‌بیش به هم شباهت دارند. به عنوان مثال سلینکر1(1972) آن را زبان بینابینی می‌خواند در حالی که کوردر2(1971) آن را گویش فردی، و نمسر3(1979) آن را نظام تقریبی می‌نامد. اما نکته‌ای که هر سه به آن اشاره دارند این است که نظام زبانی زبان‌آموز، نظام زبانی مستقلی است که دارای ویژگی‌هایی هم از زبان مبداء و هم از زبان مقصد است؛ همین مسئله موجب بروز خطا، هنگام برقراری ارتباط به زبان مقصد می‌شود. در خلال دهه 1950 و با روی کار آمدن شیوه شنیداری-زبانی4 در تدریس زبان خارجی، زبان به منزلۀ مجموعه‌ای از عادت‌ها در نظر گرفته شد که باید از طریق تکرار و تقلید آموخته شود. در این شیوه مدرس زبان باید الگوهای صحیح زبان مقصد را در اختیار زبان‌آموز قرار دهد تا وی با تکرار و تمرین زیاد شکل صحیح آن الگوها را بیاموزد. در این شیوه خطاها به عنوان عادت‌های بد زبانی در نظر گرفته‌ می‌شوند که باید به هر قیمتی از بروز آن‌ها جلوگیری کرد. اما با ظهور شیوه زایشی-گشتاری5 در آموزش زبان رویکردها نسبت به خطاهای زبان‌آموزان کاملا تغییر کرد. دیگر خطاها نه تنها آفت زبان در نظر گرفته نمی‌شدند، بلکه نشانه‌هایی بودند از نظام زبانی جدیدی که در ذهن زبان‌آموز نسبت به زبان مقصد در حال شکل‌گیری بود. در حقیقت با این رویکرد جدید به زبان، خطاها همچون ابزاری هستند که می‌توانند کاستی‌های شیوه تدریس و موارد و زمینه‌های مشکل‌زا برای زبان‌آموز را به خوبی نشان دهند. به همین دلیل خطاها برای معلمین و آموزش‌دهنده‌گان همیشه جالب توجه بوده‌اند، زیرا نشان‌دهنده موثر بودن یا نبودن شیوه‌های آموزشی آن‌هاست. بعلاوه این خطاها می‌توانند مبنای طراحی سرفصل‌های آموزشی قرارگیرند به این صورت که مطالب سخت‌تر بعد از مطالبی قرارگیرند که برای زبان‌آموز آسان‌ترند. از این خطاها حتی می‌توان در آزمون‌سازی نیز بهره برد. این خطاها می‌توانند به عنوان گزینه‌های نادرست در سؤالات چهارگزینه‌ای مورد استفاده قرارگیرند. اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این مطلب است که خطاها در صورت عدم تصحیح همچون مانعی بر سر جریان یادگیری عمل می‌کنند و می‌توانند فرآیند یادگیری را کند کنند. بنابراین شناسایی و تلاش در جهت رفع خطاها بسیار ضروری به نظر می‌رسد. از این روی در این پژوهش سعی شده است که با بررسی چندین انشای نوشته‌شده توسط فارسی‌آموزان چینی‌زبان خطاهای نوشتاری آن‌ها شناسایی، طبقه‌بندی و خطاهای پربسامد مشخص گردند. این زبان‌آموزان در مراکز آموزش زبان فارسی در ایران و در مقطع پایه و پیشرفته مشغول به تحصیل هستند.
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
تحلیل خطا نه تنها برای کسانی که در زمینه آموزش زبان فعالیت می‌کنند حائز اهمیت است، بلکه برای خود زبان‌آموزان نیز بسیار مهم است، زیرا با شناسایی و کمک به از بین بردن این خطاها می‌توان هم شیوه‌های تدریس و هم شیوه‌های یادگیری زبان دوم را بهبود بخشید. کوردر(1967) تحلیل خطا را برای سه دسته از افراد مهم می‌داند: برای محققان و یا زبان‌شناسان، برای معلمان و همچنین برای خود زبان‌آموزان. او (همان:25) درباره اهمیت تحلیل خطاها می‌نویسد:
“… تحلیل خطاها از سه جنبه دارای اهمیت است. نخست برای معلمان اهمیت دارد، زیرا اگر به روش نظام‌مندی آن‌ها را بررسی کنند درمی‌یابند که زبان‌آموزان تا چه حد به هدف مورد نظر نزدیک شده‌اند و در نتیجه چه بخش‌هایی هنوز برای یادگیری باقی مانده است. دوم، آن‌ها شواهدی از چگونگی یادگیری زبان را در اختیار محققان قرار می‌دهند و اینکه زبان‌آموز در جریان یادگیری زبان دوم از چه شیوه‌هایی استفاده می‌کند. و سوم از این جهت مهم‌اند که خطاها ابزاری هستند که زبان‌آموزان برای یادگیری زبان از آن استفاده می‌کنند.” در زمینه آموزش زبان، برنامه‌ریزی سرفصل‌های آموزشی اهمیت زیادی دارد، به این ترتیب که مطالب سخت‌تر باید پس از مطالب آسان‌تر آموزش داده‌شوند. با تحلیل خطاها می‌توان حوزه‌های مشکل‌زا برای زبان‌آموزان را پیدا کرد و با برنامه‌ریزی مناسب و تاکید بیشتر بر آن‌ها، این مشکلات را برطرف نمود. علاوه‌براین پس از آموزش مطالب در کلاس‌های آموزش زبان آنچه که اهمیت فراوانی دارد ارزیابی مطالب آموزش داده شده است. این ارزیابی باید به وسیله یک آزمون مناسب انجام شود. اما تهیه و تدوین یک آزمون مناسب کار آسانی نیست به ویژه اگر این آزمون به شیوه آزمون‌های چندگزینه‌ای باشد. اما تحلیل خطاها در این مورد نیز می‌تواند بسیار کارآمد باشد زیرا می‌توان از همان خطاهایی که زبان آموزان در آزمون‌های قبلی مرتکب شده‌اند به عنوان گزینه‌های نادرست در یک سوال چهارگزینه‌ای استفاده کرد.
1-4 اهداف پژوهش
امروزه با گسترش ارتباط میان جوامع مختلف و نیاز به برقراری ارتباط، آموزش زبان به شکل گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. تهیه و تدوین مطالب آموزشی و بهبود شیوه‌های آموزش می‌تواند تا حدود زیادی آموزش و یادگیری زبان را تسهیل کند. برای این منظور شناسایی و دسته‌بندی خطاهای زبان‌آموزان و معرفی حوزه‌هایی که بیش از همه برای این زبان‌آموزان مشکل‌ساز است می‌تواند به ما در بهبود شیوه‌های آموزش و گردآوری مطالب درسی کمک کند. بنابراین در این پژوهش سعی شده است با بررسی خطاهای نوشتاری زبان‌آموزان چینی و دسته‌بندی آن‌ها، حوزه‌هایی که بیش از همه برای این زبان‌آموزان دشوار است را مشخص نموده و علل به وجود آورده آن‌ها را بررسی کنیم.
1-5جامعه آماریو روش گردآوری داده‌ها
این تحقیق حاصل بررسی انشاهای نوشته‌شده توسط 40 زبان‌آموز چینی‌ است که در ایران در مرکز آموزش زبان قزوین در دو سطح پایه و پیشرفته مشغول به تحصیل هستند. از این تعداد زبان‌آموز 20 نفر در سطح پایه و 20 نفر در سطح پیشرفته قرار داشتند. گروه پایه شامل 8 زبان‌آموز دختر و 12 زبان‌آموز پسر و گروه پیشرفته شامل 3 زبان‌آموز دختر و 17 زبان‌آموز پسر بود. این زبان‌آموزان در محدوده سنی 20 تا 23 سال قرار داشتند. از این آزمودنی‌ها خواسته شد تا در مورد موضوع‌های مشخصی انشاء بنویسند. پس از آن، انشاها جمع‌آوری شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت خطاها شناسایی و طبقه‌بندی شدند.
1-6 پرسش‌های پژوهش
این پژوهش در راستای یافتن پاسخ برای پرسش‌های زیر انجام شده‌ است:
1- فارسی‌آموزان چینی‌زبان در چه حوزه‌هایی دچار خطا می‌شوند؟
2- بسامد خطاهای مربوط به کدام حوزه بیشتر است؟
3- تغییر سطح زبان‌آموزان از سطح پایه به پیشرفته چه تأثیری در میزان خطاهای زبانی این زبان‌آموزان دارد؟
1-7 فرضیه‌های پژوهش
1- فارسی‌آموزان چینی‌زبان در حوزه‌های مختلف واژگانی، صرفی، نحوی، املایی، دچار خطا می‌شوند.
2- بسامد خطاهای نحوی از سایر خطاها بیشتر است.
3-به نظر می‌رسد با تغییر سطح از پایه به پیشرفته خطاهای زبان‌آموزان کاهش می‌یابد.
1-8سازمان پژوهش
این پژوهش در پنج فصل ارائه می‌شود. فصل اول مقدمه پژوهش است که در آن مسئله پژوهش، پرسش‌ها، هدف‌ها، فرضیه‌ها، و روش تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرند. فصل دوم شامل پیشینه پژوهش است که دارای دو بخش اصلی پژوهش‌های خارجی و داخلی در زمینه تحلیل خطاست. در این بخش‌ها پژوهش‌هایی که از نظر مبانی نظری و روش تحقیق به پژوهش حاضر شباهت دارند معرفی می‌گردند. فصل سوم مربوط به مبانی نظری پژوهش است. در این فصل ابتدا تاریخچه و روند به وجود آمدن تحلیل خطا در زمینۀ آموزش زبان خارجی عنوان می‌گردد، سپس به بررسی تفاوت خطا و اشتباه و بیان دیدگاه‌های موجود در این زمینه پرداخته می‌شود. کاربرد تحلیل خطا، علل به وجود آمدن خطا، انواع خطا، انواع دسته‌بندی خطاها از نظر زبان‌شناسان و محققان مختلف از جمله مباحث مطرح‌شده در این فصل است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازیم و داده‌های جمع‌آوری‌شده از انشاهای 40 زبان‌آموز چینی سطح پایه و پیشرفته با استفاده از مباحث نظری مطرح‌شده در فصل سوم مورد بررسی قرار می‌گیرند. و انواع خطاهای موجود در انشاهای بررسی‌شده طبقه‌بندی می‌شوند. در فصل پنجم نیز به بررسی پرسش‌ها و فرضیه‌های تحقیق، نتایج‌ به‌دست‌آمده، کاربرد پژوهش و پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی پرداخته می‌شود.
1-9 جمع‌بندی
در این فصل پس از بیان مسئله پژوهش، اهمیت تحلیل خطا در امر آموزش زبان به ویژه آموزش زبان‌فارسی توضیح داده شد. پس از آن اهداف تحقیق، جامعه آماری، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش ارائه گردید. در فصل بعد پیشینه مربوط به پژوهش حاضر مرور خواهد شد.
فصل دوم
پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه
در این فصل به معرفی مهم‌ترین آثار مرتبط با این پایان‌نامه پرداخته می‌شود. از آنجایی که این پژوهش دارای پیشینه مستقیم نیست و تا کنون پژوهشی مشابه در این زمینه انجام نشده است، پژوهش‌های ارائه‌شده در این فصل از میان پژوهش‌هایی انتخاب شده‌اند که به لحاظ نظری یا شیوه کار به این پایان‌نامه شباهت دارند. این پژوهش‌ها به دو بخش پژوهش‌های داخلی و خارجی تقسیم شده‌اند، که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
2-2 پژوهش‌های انجام‌شده در داخل ایران
2-2-1 فلاحی (1373)
فلاحی (1373) در کتاب خود به بررسی ساختارهای دستوری در انگلیسی و فارسی پرداخته است. در این پژوهش که در هشت فصل گرد‌آوری شده است، پژوهشگر پس از مروری بر آثار گذشته در زمینۀ بررسی مقابله‌ای و اصول و نظریه‌های پیرامون آن، به بررسی الگوهای فعل اصلی در انگلیسی و فارسی می‌پردازد. پس از آن الگوهای متمم‌های گذرا و ناگذرا در انگلیسی و فارسی را با یکدیگر مقایسه می‌کند. در فصل پنجم الگوهای مربوط به متمم افعال ربط در انگلیسی و فارسی ارائه شده است. فصل ششم مربوط به الگوهای هستۀ گروه‌های اسمی در فارسی و انگلیسی است. فصل هفتم مختص قسمت‌های اصلی فعل در فارسی و انگلیسی و فصل هشتم مربوط به گوناگونی‌های زبانی در این دو زبان است. محقق در هر فصل با ارائه مثال‌هایی از هر دو زبان به صورت مفصلی به مقایسۀ ساختارهای دستوری در این دو زبان می‌پردازد.
2-2-2 احمدیان (1386)
در این پژوهش که بر روی کردزبانان مهاباد انجام شده است پژوهشگر به بررسی خطاهای زبانی در نوشتار دانش‌آموزان فارسی‌آموز کردزبان می‌پردازد. به این منظور از آزمودنی‌هایی که از مدارس سطح شهرستان مهاباد انتخاب شده بودند خواسته شد تا در مورد خاطرات تعطیلات تابستان گذشته به زبان فارسی انشا بنویسند. تمام آزمودنی‌ها در این پژوهش در مقطع پنجم دبستان و در فاصله سنی 10-11 سال قرار داشتند. برای آنکه نوشتار آنها تا حد ممکن طبیعی باشد از خود معلم کلاس برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. در این تحقیق خطاهای نگارشی و آوایی در نظر گرفته نشدند زیرا محقق بر این عقیده بوده است که ریشۀ این نوع خطاها در نابسامانی خط فارسی است. پس از تحلیل انشاها مجموع 1026 مورد خطا شناسایی شد که 212 مورد آن مربوط به خطاهای ساختواژی، 454 خطا مربوط به خطاهای نحوی و 360 خطا مربوط به خطاهای واژگانی-معنایی بود. پس از آن محقق به بررسی ریشۀ بروز این خطاها می‌پردازد. براساس نتایج به‌دست‌آمده از این بررسی علت عمده بروز خطا در نوشتار این فارسی‌آموزان انتقال بین زبانی است و انتقال درون زبانی و راهبردهای یادگیری به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
2-2-3 فرخ (1390)
فرّخ (1390) در این تحقیق که بر روی 50 نفر از دانشجویان رشته مترجمی انگلیسی دانشگاه لاهیجان انجام داد پربسامدترین خطاهای زبانی این دانشجویان را شناسایی و براساس طبقه‌بندی کوردر دسته‌بندی نمود. این طبقه‌بندی شامل حذف، اضافه، جایگزینی و تبدیل بود. برای انجام این کار 20 جمله ساده، اخباری، مثبت و معلوم به زبان فارسی در اختیار دانشجویان قرار گرفت تا به انگلیسی ترجمه کنند. زمان‌های به‌کار رفته در این تحقیق شامل: زمان حال ساده، زمان حال استمراری، زمان حال کامل، زمان گذشته ساده، زمان گذشته استمراری، زمان گذشته کامل و آینده ساده بود. با جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل خطاها مشخص شد که گزینش نادرست واژه‌ها (جایگزینی)، عدم رعایت ترتیب اجزای جمله (تبدیل)، و گزینش نادرست زمان‌های دستوری (جایگزینی) از پربسامدترین خطاهای صورت‌گرفته در این تحقیق هستند. گزینش نادرست واژه‌ها نشان‌دهنده دانش ناکافی دانشجویان شرکت‌کننده در این تحقیق از کاربرد واژه‌های مناسب با متن بود. ترجمه واژه‌به‌واژه که تحت تاثیر زبان فارسی رخ داده بود موجب بروز خطا در گزینش حروف اضافه شده بود. در این مورد نیز کمبود دانش زبانی شرکت‌کنندگان در این تحقیق علت بروز این خطاها بود.
2-2-4- ضیاءحسینی (1390)
در این کتاب پژوهشگر به بررسی مقابله‌ای ساخت فارسی و انگلیسی و تجزیه وتحلیل خطاها می‌پردازد. به این منظور ابتدا تعریفی از بررسی مقابله‌ای ارائه می‌کند و پس از آن نحوۀ مقایسۀ دو زبان و همچنین چگونگی مقایسۀ ساختارهای نحوی را بیان می‌کند. در ادامه تجزیه و تحلیل کلام و مقایسۀ الگوهای گفتمان به تفصیل بیان می‌شود. سپس نحوۀ مقایسۀ واژگان در دو زبان مطرح می‌گردد. در نهایت به توصیف تجزیه وتحلیل خطا می‌پردازد. در این بخش نویسنده به معرفی مفاهیم مختلف در تجزیه و تحلیل خطا، علل بروز خطا و همچنین اطلاعاتی که از بررسی این خطاها در اختیار ما قرار می‌گیرد، می‌پردازد.
2-2-5 ابولحسنی (1391)
ابولحسنی در پژوهش خود با تمرکز بر خطاهای زبانی زبان‌آموزان فارسی در حوزۀ آواها، به بررسی رابطۀ بین خطاهای تلفظی موجود در گفتار زبان آموزان با خطاهای موجود در نوشتار آنها می‌پردازد. برای انجام این پژوهش مجموع 30 انشای زبان‌آموزان که در یکی از مراکز آموزش زبان فارسی در ایران مشغول به تحصیل بودند، مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطۀ بین خطاهای تلفظی موجود در گفتار زبان آموزان با خطاهای موجود در نوشتار آنها بود. ابتدا داده‌های جمع‌آوری‌شده از گفتار شفاهی زبان‌آموزان را فهرست و موارد تکرارشونده در حوزه‌های واکه، همخوان و نیز فرایندها را استخراج و برای هر مورد نمونه‌هایی ذکر شد. در مرحلۀ بعد از زبان‌آموزان خواسته شد تا در مورد موضوعات خاصی انشا بنویسند. مقایسه خطاهای شفاهی و نوشتاری زبان‌آموزان نشان داد که خطاهای نوشتاری در حوزۀ تلفظ ناشی از خطاهای توانشی زبان بوده و تنها یک سهو کنشی در حوزۀ تولید محسوب نمی‌شود. با تحلیل نتایج به دست آمده پژوهشگر به ارتباط دو سویه املا و تلفظ اشاره می‌کند و پیشنهاد می‌دهد در آموزش و نگارش کتاب‌های درسی زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، تدریس همزمان تلفظ و نگارش مد نظر قرار گیرد.
2-2-6 دوستی‌زاده (1391)
دوستی‌زاده به بررسی تحلیل خطا در آموزش زبان‌های خارجی با توجه به ارزیابی خطا در آموزش ترجمه می‌پردازد. وی عقیده دارد که استفاده از مدل‌های تحلیل خطا در ایجاد و بهبود دانش‌ زبانی و مهارت ترجمه دانشجویان بسیار تاثیرگذار است. وی با استفاده از یک متن ترجمه‌شده از زبانی واسط، توانایی و مهارت دانشجویان سال آخر رشته مترجمی زبان آلمانی را در تشخیص خطاهای ترجمه غیرمستقیم و نقد ترجمه و ارزیابی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. این تحقیق در چهار مرحله انجام شده که مرحله اول شامل ارائه و بررسی متن مبدٲ است. در این مرحله هنگام بررسی و تحلیل متن مبدٲ آلمانی خطاهای دانشجویان مشخص و توصیف گردید و خطاهایی که احتمالا به خطای ترجمه می‌انجامند مشخص شد. در مرحله دوم ترجمه غیر مستقیم متن که از انگلیسی به فارسی بود برای مقایسه با متن اصلی آلمانی در اختیار دانشجویان قرار گرفت. در این بخش تحلیل متن مبدٲ به شکل چشمگیری میزان خطاهای دانشجویان را کاهش داد. دانشجویان در روند تحلیل تقابلی خطا قادر بودند خطاهای مترجم را تشخیص دهند و تصحیح کنند. در مرحله سوم ترجمه مستقیم انجام شد و با متن مبدٲ مقایسه شد. مرحله چهارم مرحله بررسی و تصحیح خطاهای زبانی و ترجمه دانشجویان بود. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که دانشجویان، کلیه مراحل تحلیل خطا شامل تشخیص، تفسیر و ارزیابی را در قالب مدل نقد ترجمه به طور ناخودآگاه و با موفقیت انجام می‌دهند.
2-2-7 خیرآبادی (1391)
خیرآبادی (1391) اشکالات نوشتاری دانش‌آموزان ایرانی غیر فارسی‌زبان را بررسی می‌کند. به این منظور وی دست‌نوشته‌های دانش‌آموزان ترک‌زبان سطح متوسط و پیشرفته مورد بررسی قرار داد. از مجموع 15 متن مورد مطالعه 100 مورد خطا شناسایی شد که در چهار گروه خطاهای املایی و نگارشی، خطاهای ساختاری، خطاهای واژگانی و خطاهای کاربردشناختی طبقه‌بندی شدند. جامعه آماری این پژوهش 15 متن نوشتاری در قالب نامه یا داستان بود که از میان آثار مخاطبان ترک‌زبان مجلات رشد انتخاب شده بودند. در این تحقیق خطاهای ساختاری، واژگانی، املایی و کاربردشناختی شناسایی شدند. از دیگر خطاهای نوشتاری قابل ملاحظه در این متون محقق، درهم‌آمیختن سبک محاوره و عامیانه که در برخی موارد منجر به خطاهای املایی شده بود، حذف یا کاربرد نادرست حروف اضافه، عدم تطابق فعل با فاعل، حذف فعل بدون قرینه، عدم رعایت ترتیب اجزای جمله و به‌کارگیری مفاهیم تکراری را عنوان می‌کند. محقق با توجه به نتایج به‌دست‌آمده چنین نتیجه‌گیری می‌کند که مخاطبان غیر فارسی‌زبان، حتی پس از گذراندن دوره‌های تحصیلی راهنمایی و دبیرستان هم مهارت کافی در نوشتن به زبان فارسی را پیدا نمی‌کنند که نشان‌دهنده ضعف مواد آموزشی است و از آنجایی که تغییر محتوای کتاب‌های درسی، تهیه فیلم و وسایل کمک آموزشی هزینه‌بر و دشوار است بهترین راه برای آموزش این دسته از دانش‌آموزان را استفاده از مجلات پرمخاطبی مانند مجلات رشد می‌داند.
2-2-8 جعفروندگیگلو (1391)

جعفروندگیگلو (1391) در پژوهشی با عنوان “بررسی خطاهای فارسی‌آموزان غیرفارسی‌زبان در جملات دارای عناصر قطب منفی” به بررسی و تحلیل تفاوت‌های میان خطاهای فارسی‌آموزان غیرفارسی‌زبان می‌پردازد. برای انجام این پژوهش 46 فارسی‌آموز بزرگ‌سال که در دو سطح متوسط و پیشرفته در موسسۀ دهخدا و همچنین دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) مشغول به تحصیل بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه قرار گفتند و هر دو گروه به یک پرسشنامه دارای جملات قطب منفی پاسخ دادند. گروه اول در این پژوهش شامل زبان‌آموزانی با زبان مادری مانند چینی، کره‌ای، ژاپنی، انگلیسی، ترکی، عربی، هندی و آلبانیایی بودند و گروه دوم غیرفارسی‌زبانان افغانی بودند که زبان‌ مادری‌شان دری بود و به دلیل نزدیکی دو زبان فارسی و دری به یکدیگر، زبان فارسی را خوب درک می‌کردند. به همین دلیل گروه دوم، فارسی‌زبان در نظر گرفته شدند. پس از انتخاب گروه‌ها، آزمودنی‌ها از نظر جنسیت و سن نیز تفکیک شدند.پرسشنامۀ ارائه‌شده در این پژوهش شامل 20 جمله بود که آزمودنی‌ها می‌بایست درستی یا نادرستی 14 جملۀ اول را تشخیص می‌دادند و 6 جملۀ باقیمانده را که به صورت جای خالی بود با عناصر قطبی و یا گروه فعلی مثبت یا منفی مناسب، کامل می‌کردند. پس از بررسی داده‌ها میانگین نمرۀ غیرفارسی‌زبانان (26/15) بیش از فارسی‌زبانان (86/13) بود، بدین معنی که غیرفارسی‌زبانان خطای کمتری نسبت به فارسی‌زبانان داشتند. به همین دلیل فرضیۀ این پژوهش که مبنی بر مشابه بودن خطاهای فارسی‌زبانان و غیرفارسی‌زبانان بود، رد شد.
2-2-9محمودزاده (2012)
افراد شرکت‌کننده در این تحقیق 53 نفر از زبان‌آموزانی بودند که در آموزشگاه‌های زبان انگلیسی در مشهد در مقطع متوسطه مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد 30 نفر مرد و 23 نفر زن بودند. محقق برای جلوگیری از به‌کارگیری استراتژی پرهیز توسط زبان‌آموزان از شیوه ترجمه استفاده کرده است. با استفاده از این شیوه می‌توان اطمینان یافت که افراد مورد مطالعه معنای ساختارهای به‌کاررفته برای تولید را به خوبی درک می‌کنند. هدف از اجرای این آزمون تشخیص خطاهای بین‌زبانی مربوط به حروف اضافه بود که بر اثر فرآیند انتقال میان زبان مقصد (انگلیسی) و زبان مبدأ (فارسی) رخ داده بودند. برای اجرای این تحقیق 15 جمله دشوار فارسی که دارای حروف اضافه چالش برانگیز بودند انتخاب شدند. نمونه‌های انتخاب‌شده دارای حروف اضافه یا عبارت‌های اضافی بودند. برای اینکه شرکت‌کنند‌گان اولین فکری که به نظرشان می‌رسد را بنویسند تنها 10 دقیقه برای انجام این ترجمه اختصاص یافت، یعنی کمتر از یک دقیقه برای هر جمله. همان‌طور که انتظار می‌رفت پس از جمع‌آوری داده‌ها مشخص شد پاسخ‌ها به سه شکل بودند: معادل اشتباه یا نامناسب، حروف اضافه محذوف، و حروف اضافه حشو. بیشترین میزان خطا در این تحقیق مربوط به استفاده نادرست از حروف اضافه و کمترین خطا مربوط به حذف حرف اضافه است.
2-2-10استوار ابرقوئی(1392)
پژوهشگر در این پژوهش به بررسی خطاهای نحوی فارسی‌آموزان عرب‌زبان می‌پردازد تا اطلاعاتی دربارۀ رشد زبانی و نحوۀ یادگیری آن‌ها ارائه دهد. در این پژوهش که بر روی 105 زبان‌آموز عرب‌زبان انجام شده است، نویسنده خطاهای نحوی آن‌ها را براساس سه منشأ درون‌زبانی، بینازبانی و مبهم مورد بررسی قرار می‌دهد. آزمودنی‌های این تحقیق از میان زبان‌آموزان مبتدی، متوسط و پیشرفتۀ مرکز آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی العالمیه در شهر قم انتخاب شدند. ابرقوئی در این پژوهش به منظور از بین بردن تأثیر به‌کارگیری راهکار اجتناب توسط زبان‌آموزان به طور هم‌زمان از سه آزمون انشاء با موضوع مشخص، بازنویسی متن شنیداری و جمله‌سازی استفاده کرده است. پس از شناسایی و استخراج خطاها، پژوهشگر آن‌ها را طبقه‌بندی و توصیف می‌کند. در این پژوهش 18 نوع خطا شناسایی و براساس منشأ وقوع در سه دستۀ مختلف بین‌زبانی، درون‌زبانی و مبهم قرار داده شدند که خطاهای درون‌زبانی با 29/48 درصد بیشترین میزان خطا، خطاهای بینازبانی 53/33 درصد و خطاهای مبهم با 18/18 کمترین میزان را به خود اختصاص داده بودند. پژوهشگر در نهایت نتیجه می‌گیرد که بیشتر خطاها تحت تأثیر زبان مادری زبان‌آموزان به وجود آمده‌اند.
2-2-11رستمی (1392)
رستمی (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر عمق خط بر خطاهای املای فارسی دانش‌آموزان دختر آذری‌زبان” خطاهای املایی دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم راهنمایی شهر زنجان را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، مفهوم عمق خط6 با مقیاس آوایی‌شدگی7 مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور محاسبۀ این عامل پژوهشگر از مطالعۀ اسپنسر (1999) استفاده کرده است. برای انجام این کار 125 برگۀ آزمون نهایی املا جمع‌آوری شد و واژه‌ها به صورت کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ثبت تمامی خطاهای املایی، واژه‌هایی که دارای بسامد تکرار خطا بودند استخراج شدند و از نظر عامل عمق خط مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 20 واژه دارای بسامد تکرار خطا مشاهده شدند و مورد بررسی آماری قرار گرفتند. در واقع پژوهشگر به دنبال بررسی رابطۀ معنادار بین آوایی‌شدگی و میزان خطاهای املایی بود اما پس از بررسی نتایج به دست آمده از تحلیل خطاها این نتیجه حاصل شد که بین عامل آوایی‌شدگی با احتمال درست‌نویسی واژه‌ها ارتباط معناداری وجود ندارد.
2-2-12 خانسیر (2013)
خانسیر (2013) بررسی خطاها در نوشتار انگلیسی زبان‌آموزان ایرانی و هندی می‌پردازد. در این پژوهش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم دانشجویان هندی، و زبان خارجی برای دانشجویان ایرانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق را 100 دانشجوی ایرانی دانشگاه آزاد بوشهر و 100 دانشجوی هندی دانشگاه می‌سور هند تشکیل می‌داد که 124 نفر آن‌ها زن و 76 نفر مرد بودند. برای انجام این تحقیق پژوهشگر پس از تهیه پرسش‌نامه و توزیع آزمون مهارت به تهیه و توزیع آزمون قضاوت دستوری پرداخت. پس از توزیع آزمون مهارت 250 نفر برای شرکت در مرحله بعدی انتخاب شدند. پس از برگزاری آزمون قضاوت دستوری 50 نفر از شرکت‌کنندگان به دلیل عملکرد ضعیف از این تحقیق کنار گذاشته شدند. پس از آن اطلاعات جمع‌آوری و با آزمون تی مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین میزان خطا در این پژوهش مربوط به علامت‌گذاری و کمترین میزان آن مربوط به املای صحیح واژه‌هاست. نوع خطاهای رخ‌داده در این تحقیق نشان‌دهنده عدم توانایی زبان‌آموزان در ارائه شکل صحیح قوانین نوشتار انگلیسی است. پژوهشگر چنین نتیجه‌گیری می‌کند که تمرین‌های بیشتر در این حوزه به منظور بالا بردن دانش زبان‌آموزان نسبت به قوانین نوشتار انگلیسی و کاهش خطاها بسیار ضروری است.
2-2-13 حسینی (1393)
حسینی(1393) با انجام تحقیق بر روی انشای 80 فارسی‌آموز چینی که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین در سطح متوسط مشغول به تحصیل بودند، به بررسی و علت‌‌‌یابی برخی خطاهای نحوی در نوشتار این زبان‌آموزان می‌پردازد. وی پس از بررسی خطاهای درون زبانی و فرازبانی از آزمودنی‌ها خواسته بود تا برای تأیید پیش‌بینی خطاها، دلایل خطاهای خودشان را بیان کنند. پس از آن خطاها براساس نوعشان طبقه‌بندی شدند و برای پیدا کردن نقاط ضعف زبان‌آموزان بسامد وقوع هر یک از خطاها مشخص شد. از مجموع 132 مورد خطای صرف فعل و عدم تطابق فعل با فاعل، 73 مورد فعل را به صورت مصدر به‌ کاربرده بودند و 59 مورد فعل وفاعل از لحاظ شخص با یکدیگر تطابق نداشتند. از میان خطاهای بررسی‌شده بیشترین میزان خطا مربوط به این نوع خطا بوده است که پژوهشگر علت اصلی آن را تعمیم قواعد زبان مادری زبان‌آموزان به قواعد زبان فارسی می‌داند. از مجموع 108 مورد خطای زمان دستوری، 85 مورد استفاده از زمان گذشته ساده و 23 مورد تشخیص نادرست دیده می‌شد. حسینی بسامد بالای خطای زمان گذشته ساده و مصدر را بیانگر خطای درون زبانی می‌داند. همچنین 93 مورد خطای حروف اضافه تشخیص داده شد که 48 مورد شامل انتخاب نادرست، 27 مورد استفاده زائد از حروف اضافه و 18 مورد حذف حرف اضافه بود. پس از آن 68 مورد خطای صفت تشخیص داده شد که 25 مورد آن مربوط به منفی کردن صفت و 43 مورد آن مربوط به عدم کاربرد فعل اسنادی بود. پژوهشگر منشاء این خطاها را بیشتر تاثیر و دخالت زبان اول زبان‌آموزان می‌داند. وی همچنین عقیده دارد که یافته‌های این پژوهش می‌تواند به معلمان در تدریس و تهیه آزمون‌ها کمک کند.
2-3 پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از ایران
2-3-1 هوانگ8 (2002)
هوانگ (2013) در پژوهش خود با عنوان “تحلیل خطا و آموزش زبان انگلیسی: بررسی مطالعات پیشین” به بررسی آثار موجود در زمینۀ تحلیل خطا و اهمیت آن در امر آموزش می‌پردازد. وی یادگیری زبان را فرآیندی شامل آزمون و خطا می‌داندکه در آن زبان‌آموز در مورد زبانی که در حال یادگیری آن است فرضیه‌پردازی می‌کند و پس از آن سعی می‌کند تا فرضیات خود را اثبات کند. وی تحلیل خطا را بررسی همین فرضیات می‌داند. هوانگ عقیده دارد با استفاده از بررسی مقابله‌ای می‌توان علل بروز خطاها را پیدا کرد، و با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل این خطاها می‌توان دوره‌های آموزشی مناسب یا ترمیمی را برای زبان‌آموزان برگزار کرد. برای این منظور وی در پژوهش خود به بررسی خطاهای موجود بر سر راه یادگیری زبان، علت بررسی خطاها، راه‌های تحلیل خطا، علل بروز خطا، مطالعات موجود در زمینۀ انواع خطاهایی که زبان‌آموزان چینی هنگام یادگیری زبان انگلیسی مرتکب می‌شوند، تشخیص خطاها، برطرف کردن خطاها، و مشکلات احتمالی آن‌ها می‌پردازد.
2-3-2 محمد و همکاران (2004)
محمد و همکاران (2004) در پژوهشی با عنوان “خطاها در زبان انگلیسی و زبان‌آموزان چینی” به بررسی خطاهای زبان‌آموزان چینی می‌پردازند که در مالزی به یادگیری زبان‌ انگلیسی به عنوان زبان دوم مشغول به تحصیل بودند. به این منظور آنها 15انشای نوشته‌شده به زبان انگلیسی توسط چینی‌زبان را مورد تحلیل و بررسی قرار داند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و دسته‌بندی خطاهای آزمودنی‌ها بر اساس قابل فهم بودن و غیر قابل فهم بودن این خطا و تلاش برای کشف علل بروز آن‌ها بود. هشت خطای دستوری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند شامل خطا در حوزۀ اسم، ضمیر، صفت، حرف تعریف، فعل، افعال معین، حروف اضافه و املای واژه‌ها بود. تحلیل داده‌ها نشان داد بیشتر خطاها از نوع خطاهای قابل فهم بودند و بیشتر مشکلات زبان‌آموزان در حوزۀ به‌کارگیری افعال، حروف اضافه و املای واژه‌ها و علت بروز آنها عمدتا تعمیم افراطی و ساده‌سازی بود.
2-3-3 داروس9 (2009)
در این پژوهش 72 انشای نوشته‌شده به زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت. این انشاها توسط72 دانش‌آموز مالایی نوشته شده بودند. از این 72 نفر شرکت‌کننده در این تحقیق 37 نفر مرد و 35 نفر زن بودند و همگی از نظر آموزش‌ در یک سطح قرار داشتند. از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود در 60 دقیقه انشایی با یک موضوع مشترک بنویسند که شامل 200 تا 250 واژه باشد. پس از جمع‌آوری انشاها سه مرحله تحلیل خطای کوردر شامل جمع‌آوری نمونه خطاها، شناسایی خطاها، توصیف خطاها انجام گرفت. نتایج به دست آمده در جدول زیر قابل مشاهده است. پس از تحلیل خطاها مشخص شد پربسامدترین خطاها عبارتند از صورت جمع و مفرد، زمان فعل، گزینش واژه، حرف اضافه، مطابقه فعل با فاعل، ترتیب واژه‌ها. داروس چنین نتیجه می‌گیرد که بیشتر خطاهای صورت‌گرفته در حوزه دستور زبان بوده و کمبود دایره واژگان و در برخی موارد نامفهوم بودن جملات از دیگر مشکلات این زبان‌آموزان به شمار می‌آید.
2-3-4 تن10 (2009)
تن در پژوهش خود به بررسی و تحلیل خطاهای نوشتاری 95 دانشجوی سال دوم دانشگاه کن-شای می‌پردازد. این افراد از میان زبان‌آموزانی انتخاب شده بودند که رشتۀ تحصیلی آنها زبان انگلیسی نبود اما در حال یادگیری این زبان بودند. از شرکت کنندگان خواسته شده بود که با استفاده از 50 واژه به یکی از مقاله‌های موجود در وبلاگ پژوهشگر پاسخ دهند. مقاله‌ها در مورد مسائل روز بودند و از روزنامه‌ها جمع‌آوری شده بودند. هر مقاله شامل 150 واژه بود که در پایان هر کدام سوالاتی مطرح شده بود که زبان آموزان می توانستند در صورت دلخواه به آنها پاسخ دهند یا بدون پاسخ رها کنند. هدف از انجام این کار این بود که زبان‌آموزان تشویق شوند تا عقاید، احساسات، یا تجربیات خود را پس از خواندن این مقالات بیان کنند. پس از انجام این تحقیق آنلاین خطاهای واژگانی و دستوری زبان‌آموزان توسط پژوهشگر جمع‌آوری و شمرده شد. تحلیل‌ها نشان می‌داد که انتخاب واژه، شکل فعل، حذف فاعل و زمان فعل، چهار خطای عمده‌ای بودند که این زبان‌آموزان مرتکب شده بودند. علل عمدۀ بروز این خطاها محدودیت تعداد واژه‌های موجود در ذهن زبان‌آموزان، اندک بودن دانش دستوری آنها و همچنین تداخل با زبان‌ اول بود. برای از بین بردن این مشکلات محقق افزایش تعداد واژه‌ها به خصوص واژه‌های پرکاربرد در ذهن زبان آموزان و انجام تکالیف مربوط به مهارت خواندن را پیشنهاد می‌کند.
2-3-5 سان11 (2010)
سان (2010) به جمع‌آوری و بررسی علت وقوع خطا در انشای دانشجویان رشته زبان انگلیسی در دانشگاه لادونگ می‌پردازد و کوشیده است علاوه بر جمع‌آوری انواع خطاها و توضیح علل بروز آن‌ها، ویژگی‌های رو به پیشرفت خطاها در پایه‌های مختلف و دلایل آن‌ها را نیز توضیح دهد. پیکره این پژوهش شامل انشاهایی است که توسط زبان‌آموزان چینی به انگلیسی نوشته شده است که در سه پایه اول، دوم و سوم مشغول به تحصیل بودند. خطاها در چهار دسته خطاهای واژگانی، خطاهای نحوی، خطاهای دستوری، و خطاهای مربوط به سازه‌های گفتمان و محتوا طبقه‌بندی شدند. پس از تحلیل داده‌ها مشخص شد که خطاهای دستوری بیشترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن خطاهای واژگانی و خطاهای مربوط به سازه‌های گفتمان و محتوا قرار دارند. علاوه بر این خطاهای زبان‌آموزان پایه اول بیشتر از دیگر پایه‌ها و خطاهای زبان‌آموزان پایه سوم از همه کمتر بود. که نشان‌دهنده این مطلب است که با پیشرفت مهارت زبانی خطاها کمتر و کمتر می‌شوند. اما برخی از خطاهای ساده مثل خطاهای املایی یا عدم مطابقت فعل با فاعل حتی در پایه‌های بالا نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده عدم حل این مشکلات در پایه‌های ابتدایی است؛ بنابراین توجه ویژه به آموزش دانش پایه‌ای انگلیسی و مهارت‌های اصلی برای افزایش مهارت نوشتار بسیار ضروری است.
2-3-6 کائو12 (2013)
کائو (2013) به مطالعه و بررسی خطاهای این زبان‌آموزان می‌پردازد. وی عقیده دارد که فرآیند یادگیری زبان انگلیسی فرآیندی است شامل ایجاد زبان بینابینی که پیشرفت این زبان بینابینی نیز در گروی تصحیح خطاهاست. شرکت‌‌کنندگان در این تحقیق شامل 80 دانشجوی رشته هنر دانشگاه شاندونگ بودند که از نظر آگاهی از زبان انگلیسی در یک سطح قرار داشتند و به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل 40 دانشجوی سال اول و گروه دوم شامل 40 دانشجوی سال سوم بودند. ابزار این تحقیق شامل آزمون وجه وصفی13 و یک مصاحبه بود. افراد شرکت‌کننده برای انجام آزمون تنها 35 دقیقه فرصت داشتند و پس از انجام آزمون 10 نفر از افرادی که بیشترین میزان اشتباه را داشتند برای انجام مصاحبه انتخاب شدند.کائو عقیده دارد که در سال‌های اخیر مدرسان زبان بیشتر به جنبه برقراری ارتباط اهمیت داده و در نتیجه پیشرفت زبان‌آموزان در زمینه مهارت‌های شنیدن و صحبت کردن را بسیار مهم می‌دانند همین توجه بیش از حد به این دو مهارت موجب شده است معلم‌ها از آموزش دستور زبان غافل شوند که نمود آن به وضوح در نوشتار زبان‌آموزان قابل مشاهده است. وی در ادامه تمرکز بیشتر بر روی دستور زبان، تشویق زبان‌آموزان به اندیشیدن به زبان انگلیسی، و انجام تمرین‌های بیشتر را پیشنهاد می‌کند.
2-3-7 ژنگ14 (2013)
ژنگ (2013) در پژوهش خود به بررسی خطاهای نوشتاری دانشجویان کره‌ای و چینی می‌پردازد. وی برای این منظور 168 انشاء را مورد بررسی قرار می‌دهد که 84 مورد از آن‌ها توسط دانشجویان چینی‌ها و 84 مورد بقیه توسط دانشجویان کره‌ای به زبان انگلیسی نوشته شده بود. افراد شرکت‌کننده در این تحقیق شامل 39 نفر مرد و 129 نفر زن بودند که هر کدام از آن‌ها حداقل شش سال به یادگیری زبان انگلیسی پرداخته بودند. از شرکت‌کننده‌ها خواسته شد در مدت 30 دقیقه یک انشای استدلالی راجع به موافقت یا مخالفت خود با این موضوع بنویسند که: “همیشه گفتن حقیقت مهم‌ترین ملاحظه‌کاری در هر رابطه‌ای است”. ژنگ برای دسته‌بندی خطاها از نظام طبقه‌بندی خطای کیم استفاده کرده است که شامل چهار نوع خطای شکل نادرست، حذف، اضافه، و موارد دیگر است. از مجموع 3241 خطا جمع‌آوری شده 1393 مورد آن در انشای چینی‌زبانان و 1848 مورد دیگر در انشای دانشجویان کره‌ای بود. ژنگ در آخر ضرورت شناسایی خطاها وتفکیک آن‌ها از اشتباهات را مورد تأکید قرار می‌دهد و تصحیح آن‌ها را به منظور جلوگیری از فسیل‌شدگی بسیار ضروری می‌داند.
2-4 جمع‌بندی مطالب
در این فصل در دو بخش به معرفی مهم‌ترین پژوهش‌های داخلی و خارجی پرداختیم. این پژوهش‌ها از میان آثاری انتخاب شده بود که به لحاظ محتوا و شیوۀ کار به این پژوهش شباهت داشتند. در فصل بعد، مفاهیم نظری که اساس و پایه این پژوهش را تشکیل می‌دهند معرفی خواهند شد.
فصل سوم
مبانی نظری پژوهش

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید