پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (2254)

3-4 اهمیت خطاها303-5 شاخه‌ها و کاربرد تحلیل خطا313-6 فرضیه زبان بینابین323-7 انواع خطا333-7-1 خطاهای آشکار و پنهان333-7-2 تقسیم‌بندی فرآیند محور343-7-2-1 حذف343-7-2-2 اضافه‌سازی343-7-2-3 جایگزینی353-7-2-4 ترتیب353-7-3 طبقه‌بندی زبان‌شناختی خطاها353-7-4 انواع خطاها براساس نحوه تأثیرگذاری در برقراری ارتباط363-7-4-1 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (2253)

گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله23مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله24گفتار اول: مبنای اقاله26بند اول: نظریه حقوقدانان31بند دوم: نظریه قانون مدنی35گفتار دوم: مفهوم اقاله از دیدگاه حقوقدانان38بند اول: نظریه معامله بودن اقاله:38بند دوم: نظریه ی تفاسخ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1468)

فصل اول:کلیات وهیات دولت ایران مبحث اول:تبیین مفاهیم گفتاراول-مفهوم دولت: يكي ازپيچيده ترين و مهم ترين نهاد هايي كه درحقوق اساسي وحقوق بين الملل و هم چنين علوم سياسي ازآن بحث ميشود،دولت ميباشد1.دولت ازاساسي ترين ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1467)

مقدمه : اراده و اختیار در ارتکاب جرم نقشی اساسی ایفا می کند و سلب اراده باعث عدم مسئولیت کیفری می شود ومصرف مواد مخدر و روان گردان اراده و اختیار که از عوامل مسئولیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1466)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق(M.A) گرایش: حقوق خصوصی عنوان: حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر استاد راهنما: دکتر سید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1465)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پاياننامه کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي ( M.A ) عنوان: حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي استاد راهنما: سرکار خانم دکتر زهره رحماني ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1464)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشكده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزهدیده استاد راهنما : دكتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1463)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A» در رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان جهاد و شهادت در فقه اسلامی استاد راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1462)

دانشگاه آزاد اسلامي مرکز بینالمللیکیش پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته:حقوق گرایش : جزاوجرم شناسی عنوان : جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی استاد راهنما : خانم دکترفاطمه قناد نگارش : ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1461)

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی موضوع پایان نامه: جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری استاد راهنما: علی حسین نجفی ابرندآبادی استاد مشاور: حسین جعفری ادامه مطلب…

By 92, ago